Central Park Twente: een Lonkend Perspectief

13 februari 2015

ree Hof Espelo, Clifton Buitink

Op 11 februari bestond de mogelijkheid om bij de gezamenlijke van de Raad en de Staten in te spreken over de ontwikkelingen rondom het vliegveld. Die kans hebben we aangegrepen.Geachte commissieleden,

Inspraakreactie Landschap Overijssel bij de gezamenlijke commissievergadering Raad en Staten

d.d. 11-2-2015

Landschap Overijssel heeft 615ha natuur in eigendom en beheer rondom de voormalige vliegbasis Twente. Met collegiale jaloezie kijken wij naar de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis Soesterberg tot “Park Vliegbasis Soesterberg”. Daar beheren onze collega’s van het Utrechts Landschap de publiekstrekker van 2015. Alleen al op de opening kwamen 10.000 mensen af! Het is een schitterend voorbeeld van hoe een goede samenhang in functies een kwaliteitsimpuls voor de omgeving heeft opgeleverd. Zelfs de Natuurtop 2015 werd hier georganiseerd. Wij zijn geïnspireerd door het voorbeeld in Utrecht en zien voor Twente een Lonkend Perspectief.

Landschap Overijssel realiseert zich dat Twente veel belang heeft bij economische ontwikkeling en vooral banen nodig heeft. Vanuit die gedachte wil ik u graag onze visie meegeven op de toekomst voor voormalig vliegbasis Twente. Die visie plaatst vliegbasis Twente in een breder perspectief. Wij zien het gebied tussen Hengelo, Enschede en Oldenzaal als hét Central Park van Twente. Een prachtig groen gebied tussen de steden waar natuur hand in hand gaat met menselijke activiteiten. Midden in dit Central Park ligt de voormalige vliegbasis.

Landschap Overijssel is blij met de waardering die in het rapport van de commissie Wientjes werd uitgesproken voor natuur en landschap van de vliegbasis en omgeving. Dit omarmen wij. Een mooie bevestiging van de kwaliteit van de omgeving kwam vorige week, toen de wandeling over Hof Espelo en het Lonnekermeer verkozen werd tot mooiste wandeling in Nederland van 2015. Het gebied heeft ontzettend veel potentie op recreatief gebied. En het gebied heeft nog veel meer potentie! Als samenleving zouden we deze kwaliteiten moeten willen uitnutten.

Wij zien in dit Central Park de meeste kansen voor economische ontwikkeling op het vlak van dagrecreatie, verblijfsrecreatie, paardensport, zorg/wellness etcetera. Ontwikkelingen die veel banen opleveren en goed samen gaan met een kwalitatief hoogwaardig landschap. Ook kleinschalige bedrijvigheid is inpasbaar, mits het in verhouding is tot de omgevingskwaliteiten. Van de huidige insteek in het Plan van Aanpak worden wij wat onrustig. Wordt het niet te groots? Er zijn toch voldoende bedrijventerreinen in Twente, waarom nu juist hier?

Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om richting te geven aan de toekomst van de voormalige vliegbasis. Wij pleiten voor een richting waarin nieuwe functies de gebiedskwaliteit niet schaden maar juist verrijken. Waak er voor dat u met Technology Base Twente niet het kind met het badwater weggooit. Voorzichtigheid is geboden en geef vooral ruimte aan ontwikkelingen die het waardevolle karakter van dit gebied niet aantasten, maar juist benadrukken.

Landschap Overijssel ondersteunt de instelling van een kwaliteitsteam om de bestaande kwaliteiten te bewaken en te versterken. Om hun taak goed uit te kunnen voeren is het van essentieel belang dat het kwaliteitsteam de vrijheid en het mandaat krijgt om kwaliteit voorop te zetten. Graag bieden wij onszelf aan om over onze ideeën te klankborden met het kwaliteitsteam en zullen hen onze Gebiedsvisie voor het voormalige vliegveld en omgeving binnenkort aanbieden.

Wij sluiten niet uit dat er in de toekomst af en toe een vliegtuig landt. Maar wij verzoeken u om in het debat over het plan van aanpak juist onze ideeën voor het Central Park Twente als lonkend perspectief in gedachten te houden. Of liever nog te omarmen en leidend te maken. Want wie Central Park in New York kent met maar liefst 25 miljoen bezoekers per jaar, weet dat juist een groot groen gebied in de stedelijk omgeving waardevol is en kansen biedt voor mens, plant en dier.

Voorzitter, ik wil u daarom graag symbolisch deze ansichtkaart met groeten uit Central Park Twente uitreiken.


Terug naar nieuws