Inloopavond Natura 2000 Aamsveen druk bezocht

29 november 2017

Inloopavond aamsveen 11

Inloopavond Natura 2000 Aamsveen druk bezocht

De eerste brede informatiebijeenkomst over het geplande natuurherstel in het Aamsveen op 22 november jongstleden is door ruim negentig mensen bezocht. Al voor 19.00 uur - het aangekondigde openingstijdstip - kwamen de eerste bezoekers binnen.

Projectleider Frank Meijer: ‘Het Aamsveen leeft volop, dat blijkt. We hebben zeer veel nuttige vragen en tips gekregen, en ook veel extra informatie. We verwerken alle input en ik ga de komende tijd persoonlijk langs om sommige onderwerpen nog beter door te praten.’

Inloopavond

Het projectteam en medewerkers van de provincie en het waterschap bemanden vier informatiestands en een filmhoek in café-restaurant Sandersküper in Ahaus. Bezoekers konden vragen stellen over de aanleiding en de opzet van het project, de planning, de onderzoeken, de relatie met de taken en doelen van het waterschap, de betekenis van cultuurhistorie in het project en uiteraard het te herstellen hoogveen en de overige bedreigde natuur in het Aamsveen. De gefilmde vogelvlucht over het natuurgebied trok de hele avond veel kijkers. ‘Zeer informatief’, was het commentaar.

Inloopavond aamsveen 3

Uitgebreide onderzoeken

Het project Aamsveen bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. Verschillende bureaus voeren onder meer uitgebreide hydrologische -, bodem -, en hoogveenonderzoeken uit om de systeemwerking van het gebied goed te kunnen begrijpen. Veel vragen van de aanwezige omwonenden, (Duitse) ondernemers, recreanten en vrijwilligers gingen dan ook over de onderzoeken en de verschillende herstelscenario’s. De meeste bezoekers gaven aan het Aamsveen graag weer als ruig en ongerept hoogveengebied te willen zien.

Hoe verder?

In het Aamsveen is op dit moment nog maar sporadisch sprake van levend hoogveen; het gebied heeft al lange tijd te kampen met structureel te lage grondwaterniveaus, vergrassing, en bomengroei. Na afronding van de onderzoeken werkt het projectteam de benodigde  herstelmaatregelen in 2018 uit in een inrichtingsplan. Dit is naar verwachting in het voorjaar van 2019 klaar. Uitvoering van het natuurherstel kan dan vanaf de zomer van 2019 plaatsvinden.

Uniek gebied

Het Aamsveen is een uniek hoogveengebied in Nederland, onder meer vanwege de vrij gave overgang van hoogveen, via een zone met kwel naar het beekdal van de Glanerbeek. De belangrijkste natuurhersteldoelen zijn de ontwikkeling van actief hoogveen in het Aamsveen en het behoud van de typische natuursoorten (heischraal grasland, vochtige heide, blauwgrasland en pioniervegetatie met snavelbiezen) in het Glanerbeekdal.

Meer informatie

Meer weten over het project Natura 2000/PAS Aamsveen? Meld je aan voor de nieuwsbrief Actief Aamsveen of lees hier en hier meer over het project.


Terug naar nieuws