Breng je stem uit voor de Landschapsprijs 2017!

21 juni 2017

Stem mee voor de Landschapsprijs!

Vind jij het belangrijk dat gemeenten zich inzetten voor goed landschapsbeheer? En dat ze hun inwoners daarbij betrekken? Beloon dan hun initiatief en breng je stem uit op één van de drie gemeenten die zijn genomineerd voor de Landschapsprijs 2017: Almelo, Raalte of Steenwijkerland. Onderaan deze pagina worden de genomineerden nader toegelicht.

Breng je stem uit!

Stem op één van de drie gemeenten via onderstaande knoppen. Dit kun je doen tot 15 september!

Je hebt je stem uitgebracht, bedankt!

De Landschapsprijs is inmiddels een traditie bij Landschap Overijssel. Gemeenten zijn de overheidsorganisaties die het dichtst bij het landschap staan. Daarom wil Landschap Overijssel juist hen stimuleren om zich in te zetten voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Er wordt onder meer gekeken naar criteria als beleid, uitvoering, duurzame en structurele initiatieven en burgerbetrokkenheid.

Eeuwige roem

Drie gemeenten worden genomineerd door de medewerkers van Landschap Overijssel. Vervolgens buigt een vakjury zich over de zaak. Deze bestaat uit een afvaardiging van de provincie, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Overijssel, een wethouder van de winnende gemeente van het vorige jaar en de directeur van het Oversticht. Nieuw dit jaar is dat ook inwoners van Overijssel mee mogen stemmen. Hun stem telt mee voor 40% en de stem van de vakjury voor 60%. De prijs is uiteraard de eeuwige roem en een geldbedrag van 5000 euro dat besteed moet worden aan het landschap. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse Gemeentecontactdag van Landschap Overijssel die wordt georganiseerd in Zwolle, de winnende gemeente van 2016.

Genomineerden 2017

De drie genomineerde gemeenten van dit jaar blinken alle uit in burgerbetrokkenheid. Zij nemen inwoners mee in het beleid, uitvoering en financiering. Een zaak die Landschap Overijssel belangrijk vindt. We stellen de drie genomineerden aan je voor.

Almelo: een veelheid aan burgerprojecten

Almelo is genomineerd vanwege de vele groene burgerinitiatieven die in de gemeente plaatsvinden. Er zijn bijvoorbeeld 20 Groene Loper-projecten in de gemeente. Hiermee worden buurtinitiatieven gestimuleerd en ondersteund. In Almelo gaat het bijvoorbeeld om schooltuinen en de aanleg van een boomgaard nabij een hockeyclub. Naast het stimuleren van burgerinitiatieven, voert de gemeente zelf ook actief beleid op het gebied van natuur en landschap. Voorbeelden zijn het project Baanbrekend Landschap, waarin de gemeente Almelo al vanaf het begin deelneemt, maar ook het stimuleren van de Groene Daken en ecologisch bermbeheer. Onlangs is de gemeente ook begonnen met soortenadoptie. Met dit project wil de gemeente Almelo een diersoort adopteren. Vervolgens gaat de gemeente samen met inwoners aan de slag voor de bescherming van dit dier en het landschap dat het nodig heeft. Een mooi voorbeeldproject voor andere gemeenten.

Paul Reinerink, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling bij de gemeente Almelo: “Naast de diverse groene/blauwe projecten is met name de “Almelose hands-on” aanpak iconisch. Door de directe doorvertaling van ideevorming tot uitvoering wordt er, intern en extern, snel geschakeld en leidt dit tot realisatie. Hierbij ontstaat een uniek samenspel tussen de gemeente en de gemeenschap. Bij het project soortadoptie “De weidebeekjuffer” zie je die aanpak goed, doordat we daar in samenwerking tussen gemeentelijke beheerders Openbare Ruimte, waterschap Vechtstromen, onderwijsinstellingen en inwoners snel tot resultaten komen.”

Raalte: beleidsontwikkeling samen met inwoners

Raalte is het afgelopen jaar opgevallen door de manier waarop de gemeente het groen- en landschapsbeleid heeft vormgegeven. Op een mooie participatieve manier is de gemeente van start gegaan met een nieuw aanpak: Groen, samen doen! Samen met partijen uit de gemeente en inwoners is ingezet op thema’s, zoals het handhaven en versterken van groene structuren, biodiversiteit, klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in een nieuw kap- en groenbeleid. Op basis van dit beleid zijn voor 2017 ook middelen beschikbaar voor projecten. Bijvoorbeeld een ervenproject en kleinschalige projecten voor de biodiversiteit in het buitengebied (plukstroken en het inzaaien van overhoeken in het buitengebied voor insecten en patrijzen). Ook is er een project om de Parnassia terug te brengen in Salland, in samenwerking met IVN Salland en Natuurmonumenten. Een mooi voorbeeld van de burgerbetrokkenheid is het project Dorpsboomgaard in Heino. De gemeente heeft actief meegedacht en geholpen om deze boomgaard voor het dorp te realiseren.

Hennie Rodijk, beleidsadviseur openbare ruimte gemeente Raalte: “Raalte zet in op het behoud en het versterken van de groene kwaliteiten en de beleving hiervan. Kenmerkend voor het Raalter beleid is dat wij het samen doen met inwoners en groene organisaties. Bottom up, participatief en de gebruiker centraal zijn voor ons de kernbegrippen om invulling te geven aan het gewaardeerd partnerschap zoals wij dat in Raalte noemen.”

Steenwijkerland: landschapsbeheer met aandacht voor unieke elementen

De gemeente Steenwijkerland is al jaren actief in het landschapsbeheer. Het afgelopen jaar is op dit gebied ook weer veel gebeurd. Zo is de gemeente actief bezig met de essenstoven in de omgeving van Steenwijkerwold. Ook is de Stichting Grensvisie Blesdijke Paasloo gestart met een mooi gebiedsgericht project rondom Paasloo, waarbij samen met bewoners uitvoering is gegeven aan het landschapsbeheer. De gemeente heeft dit initiatief ondersteund door plantmateriaal te leveren. De gemeente is ook bezig met haar eigen beleid. Zo heeft de gemeente zich ingezet om de Kolonie van Weldadigheid aan te laten wijzen als Unesco Werelderfgoed. Daarnaast heeft de gemeente Steenwijkerland de opgave op gebied van landschapsbeheer geanalyseerd om een vervolg te geven aan Groene en Blauwe Diensten.

Chris Teurlinckx, regisseur groen en spelen gemeente Steenwijkerland: “In Steenwijkerland vind je water en bossen in overvloed, zie je heidevelden en vennetjes, glooiende akkers, rietkragen en polders. De contrasten tussen hoog en laag, droog en nat, dicht en open maken het landschap buitengewoon en bijzonder. In dit landschap ligt onze historie, verdienen we ons brood, voelen we ons thuis en genieten we van de rust en de ruimte.”


Terug naar nieuws