Prachtige kans voor een groen hart en nieuwe banen in Twente

4 december 2014

lonnekerberg, ruud ploeg

Vliegveld als Twents Central Park

Duurzame ontwikkelingen voor het groene hart van Twente

De recente ontwikkelingen rondom Vliegveld Twente bieden een unieke kans om het voormalige vliegveld en de omliggende terreinen die in eigendom zijn bij Landschap Overijssel duurzaam groen te ontwikkelen. Landschap Overijssel is eigenaar en beheerder is van 615 ha natuurgebied rondom de voormalige luchthaven en is daarmee direct betrokkene. Vandaar ook dat wij graag een positieve bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkeling van het groene hart van Twente.Dat zijn de landgoederen Hof Espelo en ’t Holthuis en de natuurgebieden Lonnekerberg en De Wildernis. Ook het Natura2000-gebied Lonnekermeer maakt onderdeel uit van het ruim 600 hectare grote gebied rondom de voormalige luchtmachtbasis.

Politiek is nu aan zet

Het voormalige vliegveld staat de laatste tijd weer volop in de aandacht. Een Commissie van Wijzen heeft in opdracht van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede een advies uitgebracht over de toekomst van het voormalige luchthaventerrein. Zij pleiten ondermeer voor een ontwikkel-, demonstratie- en productiezone voor hoogwaardige technologie: De Technology Base Twente. Volgens de commissie worden in het fraaie coulisselandschap rond het Twentse vliegveld groen en rust gecombineerd met de bruisende energie van duurzame hightech bedrijvigheid.

Woensdagavond 3 december is in een gezamenlijke vergadering van gemeenteraad en Provinciale Staten het advies van de Commissie van Wijzen besproken. Landschap Overijssel heeft in een brief aan Raad en PS haar mening ten aanzien van het advies kenbaar gemaakt. Uit het rapport van de Commissie klink waardering en respect voor de bestaande natuur- en landschapskwaliteiten. Hierin zien wij aanknopingspunten voor een duurzame ontwikkeling van het voormalige vliegveld.

Hoe ziet Landschap Overijssel de toekomst van het groene hart?

Daarbij aansluitend hebben wij onze eigen visie voor het voormalige vliegveldterrein geformuleerd. Iedereen die wel eens wandelt of fietst in dit groene hart zal dit herkennen, het is een heerlijk gebied om te verblijven. En dat zo dicht bij de stad! Dit prachtige kleinschalige landschap met zijn landgoederen en rijke historie. Het vervallen van de functie van de voormalige luchtmachtbasis biedt de kans om dit prachtige gebied duurzaam met respect voor natuur en landschap én voor de mens te ontwikkelen.

Om de versnippering tegen te gaan en de kwaliteitsdragers natuur en cultuurhistorie te borgen zijn wij voor een integrale benadering van het gehele gebied, inclusief de omliggende terreinen. Met ruimte voor mens, plant en dier. Met kansen voor werkgelegenheid die recht doen aan de kwaliteit van het gebied.

Nu naar Central Park. Waarom die link met dat grote park midden in de stad New York?

Het voormalige luchthaventerrein met de omliggende terreinen ligt als een fraai groen hart tussen de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Een plek waar natuur, recreatie en bedrijvigheid met elkaar in balans zijn. Een plek waar de natuur zich kan ontwikkelen, de mens kan genieten van het landschap en er duurzame werkgelegenheid is. Wij vinden dat je de huidige kwaliteit van het gebied moet koesteren en de invloed van nieuwe ontwikkelingen moet beoordelen op de effecten voor mens, plant en dier. Het is immers leefgebied voor bijzondere planten en dieren en fungeert daarnaast voor de (stads)mens als rustgevend uitloopgebied.

Hoe kun je een groen hart ook daadwerkelijk groen houden? Landschap Overijssel vindt hiervoor de vergelijking met Central Park een goede. Vanwege de ligging tussen de steden en de integrale benadering van dit gebied die er voor zorgt dat er geen versnippering van het “park” plaatsvindt. Want wie haalt het in zijn hoofd om het karakter van het New Yorkse Central Park aan te tasten? Het is juist van onbetaalbare waarde voor de stad! Zo zal ook het Twentse Central Park zeker met de uitbreiding van het voormalige vliegveldterrein van onschatbare waarde zijn.

Aandachtspunten

Om dit waardevolle gebied zo waardevol te houden zijn de volgende punten volgens ons heel erg belangrijk.

  • Een integrale benadering is nodig. Dat betekent dat je het voormalige vliegveld als geheel benadert. Die integrale benadering biedt een kader waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn maar dat de kwaliteit van gebied als geheel borgt. Daarnaast voorkomt het versnippering en daarmee kwaliteitsverlies. Totdat het kader er ligt vinden we dat er geen ontwikkelingen moeten worden toegestaan.
  • Natuur en landschap zijn belangrijke kwaliteitsdragers van het gebied. Het is dus van het grootste belang bijzondere planten en dieren, maar ook die prachtige geschiedenis van dit oude cultuurlandschap de plek te geven die ze verdienen.
  • Duurzame werkgelegenheid is zeer wenselijk. De kwaliteit van het gebied zelf is daarbij het uitgangspunt is. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het bieden van ruimte aan de duurzame toeristische en recreatieve sector en daarmee werkgelegenheid te creëren.

Zorg

Door het gebied als geheel in de planvorming te betrekken zorg je er naar onze mening voor dat versnippering (en daarmee kwaliteitsverlies) wordt tegen gegaan. De Commissie van Wijzen constateert echter al dat door de huidige wijze van gebiedsontwikkeling het hele gebied versnippert en het ensemble verloren dreigt te gaan. Dit is een stevige ondersteuning van ons pleidooi om het gebied in zijn geheel te benaderen en tot die tijd even geen ontwikkelingen toe te staan.

Natuur en cultuur

Het Twents Central Park heeft wat ons betreft niet alleen het karakter van een groot aaneengesloten natuurgebied. Juist ook de bestaande cultuurhistorische elementen willen we behouden en versterken, zoals bijvoorbeeld de lanceerinrichtingen van V2’s uit de Tweede Wereldoorlog die in het landschap nog steeds zichtbaar zijn.

Ook willen we het kleinschalige agrarische landschap van delen van het gebied behouden en versterken. De boerderij Hof Espelo bijvoorbeeld behoort met omliggende hooilanden, akkers en houtwalen tot de oudste agrarische nederzettingen in Twente.

Het gebied moet juist het karakter hebben van een samensmelten van natuur, de invloed van de mens op dat kleinschalige landschap en de cultuurhistorie. Dit biedt kansen voor mens, plant en dier.

Kortom wij gaan voor de duurzame ontwikkeling van het groene hart van Twente!

Lees verder:

http://www.tubantia.nl/regio/enschede/vliegveldterein-als-central-park-van-twente-1.4656412

http://www.tubantia.nl/regio/enschede/dilemma-s-der-wijzen-technology-base-moet-groen-versterken-1.4644301

http://www.tubantia.nl/regio/enschede/onnodig-luchthavenbesluit-ingetrokken-na-advies-van-wijzen-1.4635163


Terug naar nieuws