Verbazing over uitspraken directeur van ANWB Guido van Woerkom

26 november 2012

wandelen

Landschap Overijssel, landelijk vertegenwoordigd door de koepelorganisatie De12Landschappen heeft met verbazing kennis genomen van het interview in Trouw met Guido van Woerkom, directeur van de ANWB.

Allereerst is het opmerkelijk dat de ANWB zich opwerpt als hoeder van de regionaal recreërende burger. En daarbij meent te weten hoe de Nederlandse natuur daartoe beheerd dient te worden.

Maar laten we ons beperken tot een inhoudelijke reactie

1. De discussie over natuur en natuurbeheer, die de afgelopen 3 jaar sterk is opgebloeid, heeft onder meer laten zien dat er in Nederland behoefte is aan verschillende soorten natuur. Natuur om te beleven en van te genieten, natuur om te gebruiken, en natuur omwille van de biodiversiteit en ecologische waarden. En jazeker, “ruige terreinen” horen daar ook bij, net zoals de “recreatieve natuur” van Van Woerkom. Overigens is de instandhouding van cultuurhistorisch landschap aanmerkelijk kostbaarder dan het beheer van ruige natuur. En van die natuur is meer dan 90% voor iedereen vrij toegankelijk. Dat alles is niks nieuws, daar werken we als natuurorganisaties al jaren aan.

2. Subsidie die naar natuurorganisaties gaat betreft geld ter dekking van de kosten van het beheer van natuurterreinen. Niet geld om de organisaties als zodanig in stand te houden. Publiek geld (belastinggeld) wordt dus ingezet voor publieke diensten (mensen kunnen laten genieten van natuur en landschap). De natuurorganisaties creëren daarnaast zelf inkomsten via hun leden/donateurs/begunstigers, via hun bedrijfsrelaties en via het benutten van natuur en erfgoed (bv verpachten van grond, verhuur van kastelen). Daar komt geen stuiver overheidssubsidie bij kijken.

3. Die regionale focus die Van Woerkom zo’n warm hart toedraagt, is HET kenmerk van de provinciale Landschappen. En gezien de politieke en publieke waardering voor het werk van onze organisaties, denken we dat we dat goed doen. Overigens investeren ook de collega-organisaties Natuurmonumenten en SBB met name de laatste tijd meer en meer in de regionale betrokkenheid. Niks nieuws onder de zon derhalve.

4. Samenwerking is altijd goed. We doen dan ook al heel veel samen met collega’s als SBB en Natuurmonumenten, zowel landelijk als provinciaal, en zowel back-office (bv het beheerregistratiesysteem, gezamenlijke planvorming) als front-office (belangenbehartiging, visievorming). Dat daar nog winst te behalen is, is evident: daar zijn we dan ook gezamenlijk al stevig mee aan het werk. Maar ook daar is een grens; we vertonen als organisaties veel gelijkenissen, maar hebben ieder ook een eigen niche. En net zoals de COOP en de JUMBO, en de ING en de ABN-AMRO naast elkaar in een dorp kunnen bestaan, is er ook in Nederland plek voor meerdere terreinbeherende organisaties. En wat hebben de fusies in onderwijs en gezondheidszorg nu helemaal opgeleverd? Kijk hoe nu de kleinschalige wijkverpleging de oplossing is van wat allemaal is fout gegaan. Grote organisaties zijn niet efficiënter: gemeenten bv hebben de laagste overhead bij 40.000 inwoners.

5. En tenslotte, maar niet onbelangrijk: de getallen waar Van Woerkom en Trouw zich op baseren zijn aantoonbaar onjuist. Zo is die 400 miljoen euro geen overhead: navraag bij het Innovatieplatform leert dat het bedrag de totale kosten van natuurbeheer in brede zin betreft, en dus niet de overhead. En: bij SBB, Natuurmonumenten en De12Landschappen samen werken circa 2.000 mensen; die 1.500 die Van Woerkom overbodig acht zullen dus momenteel voor een belangrijk deel elders werkzaam zijn.

Afsluitend: Als Trouw een positief prikkelend verhaal had willen schrijven en daarmee en constructieve bijdrage aan de discussie over natuur en natuurbeheer willen leveren, hadden we daar, zoals gevoeglijk bekend, gaarne onze medewerking aan verleend. De12Landschappen acht dit artikel een gemiste kans.

 


Terug naar nieuws