Waardevolle avond met betrokken donateurs, vrijwilligers en omwonenden rondom ontwikkelingen Vliegveld Twente

11 maart 2016

rosse vleermuis vangst3

Op 23 februari hebben we voor de tweede keer een avond belegd voor mensen die zich en bij natuur en landschap en bij de ontwikkelingen rondom vliegveld Twente betrokken voelen. Het is voor Landschap Overijssel heel waardevol om kennis, gedachten en ideeen uit te wisselen.

Tijdens deze avond zijn de ontwikkelingen op de voormalige vliegbasis uitgebreid aan de orde gekomen. Zo wordt op 10 april de nieuwe EHS geopend voor publiek. Uiteraard zijn ook wij heel benieuwd! Ook hebben we stil gestaan bij de ontwikkelingen rondom de werkparken en de technology base. Voor ons blijft het belangrijk onze stem te laten horen en de belangen van natuur en landschap zo goed mogelijk te behartigen.

Tijdens en na de pauze zijn we in gesprek geweest met elkaar. Natuurwerkgroep EnHoe, die wekelijks veel werk verzet in het landschapsbeheer in de terreinen rondom de vliegbasis en Stichting Lonnekerberg, de zeer betrokken stichting bij het bijzondere natuurterrein Lonnekerberg en ook anderen waren gelukkig bereid vragen te beantwoorden.

Bij veel mensen blijft de zorg bestaan over geluidsoverlast en vliegbewegingen. Deze zorgen kunnen we niet wegnemen. Wat we wel kunnen doen is elkaar en anderen blijven voeden en inspireren zodat de waarde van dit prachtige gebied in de aandacht blijft. Daarnaast gaan we meer onderzoek doen naar vleermuizen, ook in de andere terreinen, want onderzoek op de Lonnekerberg heeft prachtige resultaten opgeleverd. (zie hieronder) En we blijven ons ook naar politiek en bestuurders actief inzetten voor dit groene hart in Twente.

Het afgelopen jaar heeft Landschap Overijssel opdracht gegeven een tweetal onderzoeken uit te voeren. Een vleermuizenonderzoek en een onderzoek, samen met stichting Lonnekerberg, naar het omgevingsgeluid op de Lonnekerberg en in de directe omgeving. Deze rapporten zijn tijdens de avond gepresenteerd. Hieronder een korte samenvatting van beide rapporten:

Vleermuisonderzoek

Alle in Nederland voorkomende inheemse vleermuissoorten zijn aangemerkt als beschermde diersoorten

Wij vinden het belangrijk om de aanwezige fauna te beschermen bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van onze natuurterreinen, zoals de Lonnekerberg. Van vleermuizen (alle soorten zijn beschermd) is bekend dat zij gevoelig zijn voor verstoring door geluid. Vandaar dat we EcoMilieu gevraagd hebben een verkennend vleermuisonderzoek uit te voeren in en rond natuurreservaat de Lonnekerberg.

Daarbij zijn drie onderzoeksvragen gesteld: 
1. Welke vleermuissoorten komen voor op en rond de Lonnekerberg en wat is de beschermingsstatus van de aangetroffen soorten?
2. Welke vleermuisfuncties zijn aanwezig op en rond de Lonnekerberg en wat is de correlatie tussen de Lonnekerberg en omliggende natuurgebieden voor de aangetroffen soorten?
3. Wat is het belang van de Lonnekerberg voor vleermuizen?

Op de Lonnekerberg zijn tijdens het verkennend vleermuisonderzoek 11 vleermuissoorten aangetoond, waarvan meerdere zeldzame en bedreigde soorten. Hiermee wordt onderstreept dat de Lonnekerberg van beduidend belang is voor vleermuizen. De combinatie van de zeer zeldzame bechsteins vleermuis, vale vleermuis en brandts vleermuis foeragerend in één natuurgebied, is in Nederland recent alleen in het zuiden van Limburg aangetoond. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de Lonnekerberg voor alle aangetoonde soorten tenminste van beduidend belang is als foerageergebied en in potentie als kraamgebied. 

Alle soorten vleermuizen zijn wettelijk beschermd. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren (en planten) niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. In het geval van vleermuizen gaat het hier niet alleen om verblijfplaatsen, maar ook vliegroutes en jachtgebieden.

Omgevingsgeluid Lonnekerberg en omgeving

Om er achter te komen wat het huidige geluidsniveau op de Lonnekerberg en omgeving is en wat de voorziene ontwikkelingen en bijbehorende geluidszones betekenen voor dit gebied hebben we samen met Stichting Lonnekerberg (StiL) een onderzoek uit laten voeren door Alcedo. 

Nieuwe activiteiten kunnen invloed hebben op het geluidsklimaat in de omgeving. De mate waarin het geluid kan leiden tot hinder, maar ook effect kan hebben op de natuur- en belevingswaarde, is onder andere afhankelijk van het nu heersende geluidsklimaat zonder de beoogde activiteiten. Aangezien concrete gegevens over het heersende geluidsklimaat ontbreken, is een onderzoek uitgevoerd naar omgevingsgeluid op en nabij natuurgebied de Lonnekerberg.

De gemeente Enschede is voornemens de geluidsbelasting vanwege de nieuwe activiteiten te reguleren middels een geluidszonering. Volgens de Wet geluidhinder vindt daarbij een toetsing plaats ter plaatse van woningen. Vandaar dat gemeten is bij woningen. 

NU
Het omgevingsgeluid (zowel het voor- als het achtergrondgeluid) werd met name veroorzaakt door verkeersgeluid, fluitende vogels en ruisende vegetatie. Door de lange meet- en middelingsperiode hadden stoorgeluiden als grasmaaiers en een flinke regenbui geen relevant effect op het L95- niveau. Dit is het achtergrondniveau dat 95% van de tijd wordt overschreden. 

Uit het overzicht blijkt dat het L95-niveau gemiddeld redelijk overeenkomt met de richtwaarde voor een landelijke omgeving. 

TOEKOMST
De gemeente laat echter de landelijke richtwaarden voor landelijk gebied, die gehanteerd worden bij nieuwe activiteiten in het landelijk gebied, los (omschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai).

Het verschil dat daardoor ontstaat met de beoogde grenswaarde ter plaatse van woningen binnen de zone, maar ook bij woningen direct buiten de zone, is met meer dan 10 dB(A) groot te noemen. De geluidsbelasting vanwege de activiteiten die gepland worden in de omgeving van de Lonnekerberg kan daardoor bij omliggende woningen duidelijk herkenbaar zijn ten opzichte van het heersende omgevingsgeluid. Vanwege de herkenbaarheid is hinderbeleving bij woningen zowel binnen als direct buiten de beoogde geluidszone aannemelijk. 

Binnen het natuurgebied de Lonnekerberg, dat zich deels op zeer korte afstand van het luchthaventerrein bevindt, kunnen de nieuwe activiteiten nog duidelijker waarneembaar zijn dan bij de omliggende woningen. Dit kan invloed hebben op de natuur- en belevingskwaliteit van de Lonnekerberg en omgeving.


Terug naar nieuws