Natura 2000 proces

Waar staan we in het Natura 2000 proces

Om het Boetelerveld te behouden, wordt een totaalpakket aan maatregelen uitgevoerd; binnen en buiten het natuurgebied. Hiervoor werken de provincie Overijssel, de gemeenten Raalte en Hellendoorn, Landschap Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord samen.

De maatregelen die de komende tijd worden uitgevoerd, zijn:

  • greppels en sloten (binnen en buiten het Boetelerveld) dempen of minder diep maken;
  • poelen dempen of minder diep maken;
  • rabatten (walletjes en greppels voor de vroegere bosbouw) egaliseren;
  • bos en jonge bomen verwijderen;
  • naaldbos vervangen door loofbos;
  • plaggen (rond het Grote Rietgat);
  • slenk (natuurlijke laagte in het landschap) aan de noordzijde herstellen;
  • plekken beschermen waar jeneverbes kiemt;
  • landbouwgrond ten zuiden van het Boetelerveld anders inrichten;
  • anders of niet meer bewerken van landbouwpercelen in de buurt van het Grote Rietgat.

In het Boetelerveld zijn alle herstelmaatregelen inmiddels uitgevoerd. Omdat we te maken kregen met natte weersomstandigheden, hadden we geen tijd meer om de paden goed te herstellen. Zodra de paden wat droger zijn, gaan we deze herstellen zodat iedereen weer volop kan genieten van het Boetelerveld.

In de omgeving van het Boetelerveld zijn de maatregelen nog niet afgerond.

Natura 2000-werkzaamheden in het Boetelerveld van start

We zijn gestart met de werkzaamheden in en rond het Natura 2000-gebied Boetelerveld om de natuur te versterken. Januari 2021 is de planning om klaar te zijn met het werk. Vanaf dan kan de natuur weer volop ontwikkelen en profiteren van de uitgevoerde maatregelen. Doel van de operatie is de leefomstandigheden van veel bijzondere planten- en dierensoorten in het verdroogde en verzuurde natuurgebied te verbeteren. In 2013 hebben we eveneens werkzaamheden uitgevoerd in delen van het Boetelerveld. Nu al zien we dat de natuur hiervan profiteert en zien we bijzondere planten en dieren, zoals de vlozegge en de ericabij. Dit belooft veel goeds voor de toekomst!

Trekker

De gemeente Raalte is trekker van het integrale gebiedsproces Boetelerveld en overlegt daarover met alle betrokken grondeigenaren. Landschap Overijssel is trekker van de maatregelen binnen de grenzen van het Boetelerveld . We pakken de uitvoering van de maatregelen in gezamenlijkheid op.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Boetelerveld op de site van de Provincie Overijssel

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?