Natura 2000 proces

Waar staan we in het Natura 2000 proces

We ronden momenteel het inichtingsplan af. Hierin staat beschreven waar welke maatregelen worden genomen om het gebied duurzaam te beschermen. Voor de zomer worden de plannen gepresenteerd aan omwonenden en gebruikers van en andere geinteresseerden in het Boetelerveld.

Hierna start het vergunningtraject en kunnen we ons vervolgens gaan richten op de daadwerkelijke uitvoering.

Trekker

De gemeente Raalte is trekker van het Boetelerveld gebiedsproces waarin met alle grondeigenaren wordt gesproken. Landschap Overijssel is trekker voor de maatregelen binnen de grenzen van het Boetelerveld. We pakken de uitvoering van de maatregelen in gezamenlijkheid op.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Boetelerveld op de site van de Provincie Overijssel