Natura 2000 proces

Waar staan we in het Natura 2000 proces

Het zogeheten inrichtingsplan voor het Boetelerveld is in mei 2018 afgerond. Hierin zijn alle maatregelen beschreven om de bijzondere planten en dieren die in het natuurgebied voorkomen, ook in de toekomst te behouden. Sommige ingrepen worden in het Boetelerveld uitgevoerd, andere op landbouwpercelen die aan het gebied grenzen. Alle maatregelen zijn gericht op herstellen en behouden van voedselarme, basenrijke (= niet zure) en langdurig natte omstandigheden in het Boetelerveld.

Doel is de bestaande natuur te herstellen, betere omstandigheden te creëren voor kwetsbare soorten en het totale gebied weerbaarder te maken tegen negatieve invloeden van buitenaf. Geplande herstelmaatregelen zijn bijvoorbeeld het dempen en minder diep maken van greppels en poelen (waardoor het aanwezige water langer in het gebied blijft) en het kappen van bomen (die water verdampen).

Alle maatregelen zijn zorgvuldig uitgewerkt na een groot aantal onderzoeken. Deze hebben inzicht gegeven in wat er nodig is, en in wat er moet gebeuren om de beoogde effecten te bereiken. Ook is er gesproken met deskundigen, gebruikers en omwonenden om tot een zo optimaal mogelijke uitwerking te komen. Zo is er onder andere een omvangrijk kavelruilproject opgezet rond het natuurgebied. Boeren die worden geraakt door maatregelen ten gunste van het Boetelerveld, hebben immers behoefte aan compensatiegrond. Kavelruil kan hierin een oplossing bieden.

Om het inrichtingsplan te kunnen uitvoeren, is het verankerd in een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin zijn zowel de fysieke, als de niet-fysieke (bijvoorbeeld: grondgebruik met beperkingen) maatregelen opgenomen. Het PIP is in juli 2019 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel. Pas na akkoord door Provinciale Staten is het PIP definitief. Voor de uitvoering van het PIP zijn vergunningen en ontheffingen nodig. Op al deze procedures is inspraak mogelijk.

Wanneer de eerste schop de grond ingaat, is daardoor niet precies te voorspellen. De verwachting is dat de uitvoering op zijn vroegst in de zomer van 2020 (na afloop van het broedseizoen) van start kan.

Trekker

De gemeente Raalte is trekker van het integrale gebiedsproces Boetelerveld en overlegt daarover met alle betrokken grondeigenaren. Landschap Overijssel is trekker van de maatregelen binnen de grenzen van het Boetelerveld . We pakken de uitvoering van de maatregelen in gezamenlijkheid op.

Kijk hier voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Boetelerveld op de site van de Provincie Overijssel