Landschapscoördinatie

Landschap Overijssel en de provincie Overijssel zetten zich samen in voor het streekeigen landschap in Overijssel middels de Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer. Deze aanpak is het resultaat van succesvolle pilots langjarig beheer en daagt inwoners uit om aan de slag te gaan met het beheer en het behoud van een kwalitatief streekeigen landschap.

Het gezicht van deze aanpak is landschapscoördinator Ronald Krabbenbos. Hij wordt ondersteund door een team van drie landschapscoördinatoren in de regio’s Salland, de Kop van Overijssel en Oost Overijssel. Samen zetten hun kennis en netwerk in om groene initiatieven op het gebied van streekeigen landschap langjarig te borgen.

Langjarig beheer met behulp van bidbooks
Onderdeel van deze aanpak is het opstellen van een bidbook . De provincie stelt geld (in de vorm van een subsidie) beschikbaar om professionele ondersteuning in te huren die kan helpen bij het schrijven ervan. Verenigingen, stichtingen of bijvoorbeeld coöperaties kunnen hiervoor een aanvraag indienen. In het bidbook wordt een beeld geschetst van het streekeigen landschapsbeheer dat de aanvragers voor ogen staat. Denk daarbij aan de te beheren landschapselementen, de organisatie van de uitvoering, de af te sluiten beheercontracten, de hiermee samenhangende kosten volgens de catalogus groenblauwe diensten, de financieringsbronnen en de inzet van vrijwilligers. Een bidbook is van, voor en door het gebied.

De provinciale bijdrage om een bidbook uit te voeren bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Met deze bijdragen kan een gebied van start en contracten voor langjarig beheer (21 tot 30 jaar) afsluiten. Betrokkenheid van de gemeente bij het bidbook is belangrijk. Dankzij de inzet van vrijwilligers bij het landschapsbeheer kan vaak meer werk verzet worden voor het beschikbare geld. Het gebied staat borg voor realisatie van het bidbook door een mix van zelfwerkzaamheid en overige financiering. Overige financiering kan bijvoorbeeld komen van andere gebiedspartijen, grondeigenaren en andere koppelkansen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik maken van opbrengsten uit een eigen zonnepark, compensatieverplichtingen van ruimtelijke ingrepen, middelen vanwege klimaatmitigatie en sponsoring door bedrijven.

Wil je meer weten over het schrijven van een bidbook? Bekijk dan de regeling op de website van de provincie Overijssel.

Meer info over het bidbook

Kop van Overijssel

Wij, Wout Nieuwenhuis en Geert Schoemakers, zijn actief als landschapscoördinatoren in de Kop van Overijssel. Op dit moment zijn wij in verschillende gemeenten al actief als landschapscoördinator. Heb jij een groen initiatief om het streekeigen landschap in de Kop van Overijssel te versterken? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op voor de regio Kop van Overijssel

Salland

Wij, Gerke Brouwer en Robert Pater, zijn actief als landschapscoördinatoren in de regio Salland. Als landschapscoördinatoren zijn wij dagelijks in de regio actief en beschikken wij over een groot netwerk. Uit ervaring blijkt dat we koppelingen kunnen leggen tussen ideeën van inwoners en bestaande regelingen en projecten. Heb jij een groen initiatief om het streekeigen landschap in Salland te versterken? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op voor de regio Salland

Oost Overijssel

Wij, Ronald Krabbenbos en Martin Degen, zijn actief als landschapscoördinatoren in Oost Overijssel. We hebben al een aantal mooie initiatieven verder gebracht. Heb jij een groen initiatief om het streekeigen landschap in Oost Overijssel te versterken? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op voor de regio Oost Overijssel

Samen optrekken voor behoud van het landschap in Willemsoord

Bescherming van de steenuil in Hof van Twente

Herstel klein Twents erfgoed

Klein erfgoed vertelt op geheel eigen wijze over de geschiedenis van een plek. Landschap Overijssel en de Monumentenwacht werken samen om dit erfgoed te herstellen en onder de aandacht te brengen.