Bidbooks pilots langjarig beheer opgeleverd

HEINO- Met een bijeenkomst op vrijdag 30 augustus in Heino is de voorbereidingsperiode van de Pilots Langjarig Beheer met de pilotgebieden Wierden (Notter Zuna), Hof van Twente (Markelo), Staphorst, Salland (Lettele, Heino Raalte, Olst Zuid, en omgeving Lierderholthuis), Enschede, IJsseldelta en Steenwijkerland (Willemsoord) afgesloten. Een moment om bij stil te staan, want afgelopen periode hebben deze zeven pilots hun plannen uitgewerkt en in een zogenaamd ‘bidbook’ omschreven. Met deze bidbooks doen zij een aanbod hoe zij als gebied het langjarig beheer van het landschap willen organiseren en financieren.

Eigen aanpak per gebied

De pilots zijn uitgedaagd om na te denken over een aanpak die past bij hun eigen gebied. De eerste mijlpaal is bereikt: de uitwerking van bidbooks. In dit plan staat beschreven hoe er uitvoering kan worden gegeven aan het langjarig beheer van landschapselementen zoals houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen . Centraal staat het versterken van de verbinding tussen mens en landschap. De bijeenkomst in Heino volgt op een serie bijeenkomsten waarin het delen van kennis en ervaring over het vergroten van eigenaarschap en betrokkenheid centraal staat. Ook reikte Eibert Jongsma, onze manager Landschap aan alle pilots een kunstwerk uit ter ere van de bereikte mijlpaal in de pilots. Eibert: “Prachtig om de eigen aanpak van verschillende pilots te zien met lokaal gedragen initiatieven. Stuk voor stuk betrokken mensen en partijen die ‘hun’ landschap willen behouden en versterken. Er worden koppelingen met andere (lokale) ontwikkelingen en onderwerpen gelegd om het landschapsbeheer mogelijk te maken. Hiermee wordt de betrokkenheid vergroot en maatschappelijke verankering versterkt. Dit spreekt vertrouwen uit voor de toekomst van ons landschap.”

Andere koers landschapsbeheer

Van 2008 tot 2015 was de regeling Groene en Blauwe Diensten van kracht. Een regeling waarbij vanuit provincie en gemeenten geld beschikbaar werd gesteld voor langjarige beheercontracten van landschapselementen (20 tot 30 jaar). Met het koersdocument ‘Natuur voor elkaar’ dat in 2017 gezamenlijk is opgesteld door partners onder regie van de provincie Overijssel, is voor het beheer van landschap een andere koers ingeslagen. De gedachte achter deze vernieuwde koers is dat het in stand houden van landschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Landschap voelt vaak ‘eigen’, maar veel mensen voelen zich geen ‘eigenaren’. Er is een grote groep genieters maar de lasten drukken op de schouders van een kleine groep beheerders en eigenaren. Dat maakt het behoud en de ontwikkeling van het landschap kwetsbaar.

Van plannen naar uitvoering

In de planfase is door de pilots nagedacht over de invulling van het landschapsbeheer: hoe ga je dit organiseren, wat is daarvoor nodig en hoe ga je dat financieren? Provincie, gemeenten en in een aantal gevallen derden financieren een deel van de kosten. Na het beschikbaar stellen van deze financiële ondersteuning, kunnen de pilots de komende periode van start met de uitvoering van hun plannen. Naast langjarig beheer gaat het voor een deel ook om herstel en aanleg van landschapselementen. Landschapselementen die van oudsher in het landschap aanwezig zijn en bijdragen aan de karakteristieke kenmerken van het agrarisch cultuurlandschap. Hun oorspronkelijke functie van perceel begrenzing, houtproductie en vee drinkplaats hebben ze deels verloren, maar ze vormen nog steeds een belangrijke habitat voor lokale biodiversiteit en gebied gebonden soorten waaronder veel vogels, insecten en amfibieën.

Toelichting op de foto van bokaal

De vertegenwoordigers van de pilotgebieden krijgen als symbolische markering van de uitvoeringsfase de “schop in de grond”. De pilotgebieden zijn: Wierden, Hof van Twente, Staphorst, Salland (Lettele, Heino Raalte, Olst Zuid, en omgeving Lierderholthuis), Enschede, IJsseldelta en Steenwijkerland.

Lees hier meer over de pilots langjarig beheer