Handhaving op niet betreden Maatgraven, Berkumer Kolk en naastliggende dijk

Foto: Hans Kempenaar

Maatgraven, Berkumer Kolk en de naastliggende dijk zijn sluipenderwijs steeds meer uitloopgebied voor recreanten geworden. Dit komt niet overeen met de verplichting die de eigenaren van de gronden hebben om de natuur te beschermen en te ontwikkelen. Hoewel deze gebieden nooit officieel toegankelijk zijn geweest voor recreatie, werd dit wel gedoogd. Hier komt nu verandering in. Er zal in de toekomst strenger gehandhaafd worden op het niet-betreden van deze gebieden en het beheer wordt integraal opgepakt. Op deze manier hopen de eigenaren, Landschap Overijssel, Heuvelman projecten en Waterschap Drents Overijsselse Delta, dat de rust in het gebied terugkeert en de natuurwaarden herstellen en verder ontwikkelen. Recreanten kunnen gebruik maken van de naastliggende struinwaard of de stadslanderijen. De laatstgenoemde wordt met extra wandelpaden ingericht.

Natuurwaarden
De Maatgraven is onderdeel van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden, Zwarte Water en Vecht. Dit betekent dat het gebied op Europese schaal zo bijzonder is, dat het extra beschermd moet worden. De Maatgraven is waardevol voor de natuur en kenmerkt zich door kievitsbloemhooilanden en zogenaamde stroomdalgraslanden die erg uniek maar ook kwetsbaar zijn. Langs de oever van de Berkumer Kolk worden steeds vaker knaagsporen van de bever aangetroffen en ook de otter maakt gebruik van het gebied. Daarnaast leven en broeden verschillende vogels in het gebied, waaronder de ijsvogel en verschillende weidevogels zoals de grutto, tureluur en scholekster.

Overlast door recreanten
De afgelopen jaren is het aantal bezoekers aan de Maatgraven, Berkumer Kolk en de naastliggende dijk, flink toegenomen. Wij waarderen het feit dat steeds meer mensen de natuur opzoeken, maar het zorgt helaas ook voor overlast. Er word met auto’s en brommers door het gebied gereden. Ook wordt er met enige regelmaat vuren ontstoken en veel afval achtergelaten op het terrein. Naast het extra werk dat de beheerders hebben met het opruimen van dit zwerfafval, zorgt de recreatie voor overlast in de omliggende omgeving en verstoring van de natuur. Dit komt niet overeen met de verplichting die de eigenaren van de gronden hebben om de natuur te beschermen en te ontwikkelen.

Andere uitloopmogelijkheden
De terreineigenaren verwijzen bezoekers door naar de naastliggende Struinwaard van Landschap Overijssel om toch te kunnen genieten van de natuur. Dit gebied is, samen met bewoners van Berkum, ingericht als struinnatuur. Daarnaast zijn er in de afgelopen periode ook agrarische gronden langs de maatgravenweg ingericht met extra struinpaden voor recreanten. Deze worden beheerd door boeren van de stadslanderijen.

Ander beheer
De grondeigenaren van Maatgraven, de Berkumer Kolk en de naastliggende dijk, maken samen met de gemeente Zwolle plannen om het beheer van het gebied integraal aan te pakken. De mogelijkheid om dit met grazers te doen wordt zeker niet uitgesloten. Het beheer zal erop gericht zijn de kievitsbloemhooilanden en stroomdalgraslanden beter te gaan ontwikkelen. Ook zal de rust beter bewaakt worden, zodat de weidevogels maar ook watervogels en zoogdieren (de otter en bever) kunnen leven in dit gebied. Dat het gebied niet langer toegankelijk is voor recreanten, wordt ter plekke gecommuniceerd door de aanwezigheid van panelen, bebording en afrastering.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Robert Pater, terreinbeheerder van de Maatgraven 06-51080758.