Soortbescherming tussen Reest en Vecht

Met zo’n 20 natuurvriendelijke erven kunnen we een stevige groene zone creëren die gunstig is voor erfvogels als de kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus en grauwe vliegenvanger. Is uw erf al natuurvriendelijk?

Foto: Daniel Mulder

Soortbescherming tussen Reest en Vecht

Het project ‘groene verbinding tussen Reest en Vecht’ heeft als doel een verbindingszone te creëren van natuurvriendelijke erven tussen de Reest en de Vecht, met name voor bepaalde erfvogels. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om een erf geschikt te maken voor deze vogels. Denk aan het aanleggen van streekeigen heggen, de aanplant van bosjes of fruitbomen en het plaatsen van nestkasten.

Bent u bewoner van een erf tussen Reest en Vecht? Wilt u uw erf graag natuurvriendelijk inrichten en onderhouden en kunt u daar hulp bij gebruiken? Doe dan mee aan het soortbeschermingsproject tussen Reest en Vecht.

Soortbescherming: ‘groene verbinding tussen Reest en Vecht’

Het project ‘groene verbinding tussen Reest en Vecht’ heeft als doel een verbindingszone te creëren van natuurvriendelijke erven tussen Reest en Vecht, met name voor bepaalde erfvogels waaronder de kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, ringmus en grauwe vliegenvanger. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om uw erf geschikt te maken voor deze vogels. Denk aan het aanleggen van streekeigen heggen, de aanplant van bosjes of fruitbomen en het plaatsen van nestkasten.

Erfadvies

Landschap Overijssel geeft erfadvies en kan u helpen om maatregelen te treffen voor zichtbare en ‘onzichtbare’ soorten op het erf. Een adviseur kijkt samen met u welke maatregelen passen bij uw erf. Bijvoorbeeld het inzaaien van bloemenweides, de aanplant van inheemse bomen en struiken of het creëren van rommelhoekjes op het erf. Ook kunt u advies krijgen over het onderhoud en beheer van uw erf.

Doel: groene zone voor erfvogels

Met zo’n 20 erven ontstaat al een stevige groene zone die gunstig is voor erfvogels. Ook andere soorten profiteren mee, zoals insecten en kleine zoogdieren. Erven waar natte landschapselementen worden aangelegd, zijn bovendien gunstig voor kikkers, padden en libellen. Meer informatie over de verschillende doelsoorten (soorten die bescherming nodig hebben) en zoekgebieden (welke erven komen voor bescherming in aanmerking) vindt u hier.

Financiering en eigen bijdrage

Voor het erfadvies en de uitvoering is een subsidie beschikbaar van 40 - 50 % van de totale kosten met een maximumbedrag van € 750,- per eigenaar. De overige kosten zijn voor rekening van de bewoner en kunnen via eigen werkzaamheden worden verrekend. Bijvoorbeeld door het zelf aanplanten van plantmateriaal of het ophangen van een nestkast. Daarnaast vragen wij u om een intentieverklaring te teken om het erf de komende jaren natuurvriendelijk te onderhouden en te monitoren. Voor dit laatste is een handleiding beschikbaar.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het soortbeschermingsproject? Neem dan contact op met Geert Schoemakers, adviseur natuur en landschap bij Landschap Overijssel via:

geert.schoemakers@landschapoverijssel.nl of

M 06 – 5799 9258

NB Als u voor eind december 2019 reageert, kom ik begin 2020 bij u langs.

natuurerf
oude boomgaard met haag
natuurerf - tekening voorbeeld