Terug 5 km

Topnatuur in Beerze

Landgoed Beerze ligt ten zuiden van de Vecht tussen Ommen en Mariënberg. Het natuurgebied is erg divers. Deze route volgt het oostelijk deel van de groene route langs stuifzand, mooie dennen en uitgestrekte jeneverbesstruwelen, een veenputtencomplex en droge en natte heide.

Startpunt: parkeerplaats Beerzerpoort GG5M+QQ Beerze (parkeren op overgang naar Beerzerhooiweg)

Het terrein is enigszins glooiend en gaat grotendeels over onverharde paden.

 • startpunt

  Beerzerpoort

  Bij de start sla het onverharde pad in en volg de rood/groene routepaaltjes

 • 1
  Bezienswaardigheid

  Topnatuur in Beerze

  Stuifzand, Nico Kloek

  Natura 2000

  De soortenrijkdom in Europa gaat al jaren achteruit. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling van Natura 2000 is het verlies aan soorten planten en dieren te stoppen en te herstellen. Zo willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt.

  Kamduin

  Natuurgebied Beerze is aangewezen als beschermd gebied vanwege het oude eikenbos op de kamduin en levend hoogveen met natte heide. Bovendien is er veel variatie in landschapstypen en biotopen, waar veel verschillende soorten planten en dieren zich thuisvoelen. Een terrein om zuinig op te zijn dus!

  Beheer

  Landschap Overijssel beheert het natuurgebied en heeft de afgelopen jaren allerlei herstelmaatregelen uitgevoerd. Zo heeft het stuifzand ruimte gekregen en is het watersysteem op orde gebracht. "Ook proberen we via begrazing door geiten de bebossing van tegen te gaan", aldus beheerder Evert Dijk.

  Beheer Landschap Overijssel Kamduin op Beerze, Nico Kloek
 • 2
  Bezienswaardigheid

  Raaf

  Rauw gekras

  Het prachtige rauwe geluid - zwaarder dan dat van de kraai - de wigvormige staart en de trage vleugelslag van de grote zwarte vogel maken het duidelijk; hier leven raven. De raaf is ongeveer even groot als een buizerd en een alleseter met een voorkeur voor aas, insecten, en larven.

  Niet geliefd

  De raaf is een mythische vogel. Door zijn uiterlijk, intelligentie en de volksverhalen is de raaf ooit tot uitroeiing vervolgd in Nederland. Sinds de jaren '70 van de vorige eeuw is de raaf met een opmars bezig. Maar met zo’n 100 broedparen in Nederland, staat de soort nog altijd op de rode lijst.

 • wandelknooppunt

  L21

 • 3
  Bezienswaardigheid

  Stuifzand

  Stuifzand in Beerze

  Hier zie je één grote zandvlakte. Die is ontstaan doordat de mens in de middeleeuwen bos kapte waardoor de wind vrij spel had en het zand op de bodem ging stuiven. Heel Beerze dreigde onder het zand te raken. Om dat te voorkomen, plantten de Beerzenaren bos om het zand vast te leggen.

  Bijzondere natuur

  Op een paar plekken bleef het zand gelukkig stuiven. En dat levert bijzondere soorten planten en dieren op die we nu koesteren! Kijk eens naar de grillige vliegdennen die meer dan 140 jaar oud zijn. Helaas staan die bijzondere soorten nu onder druk; vermesting en verdroging vormen een bedreiging.

  Breekbaar

  Tegenwoordig is er nog slechts zo'n 4 hectare stuivend zand aanwezig. Zand met daarop bijzondere korstmossen, buntgras, zandspurrie, jeneverbesstruwelen en struikheide. Als je goed kijkt zie je aan de randen van het stuifzand een breekbaar laagje vegetatie.

  Inheemse loofbomen

  Om de effecten van verdroging te verminderen, neemt Landschap Overijssel allerlei herstelmaatregelen. Zo wordt naaldbos geleidelijk vervangen door de aanplant van inheemse loofbomen zoals eiken, die minder water verdampen. Meer weten? Lees meer over ons beheer.

  Beerze: Landschap Overijssel
 • wandelknooppunt

  L22

 • 4
  Bezienswaardigheid

  Stronkmier

  Stronkmier, Beerze

  Uniek

  Op de overgang van bos naar stuifzand woont een uniek diertje dat in Nederland alleen in de bossen rond Ommen voorkomt. Het is de stronkmier die op zonnige plekken tegen oude stronken aan koepelvormige nesten bouwt. De soort is kwetsbaar.

  Veeleisend!

  Stronkmieren leven voornamelijk van de bladluizen in de bomen rondom hun nest. Van te veel of te weinig begroeiing houdt de stronkmier niet; hij stelt behoorlijk wat eisen aan zijn leefgebied. Daar houden we graag rekening mee in ons beheer, om de soort in stand te houden.

 • wandelknooppunt

  L23

 • wandelknooppunt

  L25

 • wandelknooppunt

  H13

 • wandelknooppunt

  L24

 • 5
  Bezienswaardigheid

  Adder

  Adder, Beerze

  Zigzag

  Een typische bewoner van de natte heide is de adder, Nederlands enige gifslang. De mooie zigzagtekening op de rug van de bruin tot grijsbruine adder is een typisch kenmerk van deze slang.

  Zuinig

  De adder gaat zo zuinig om met zijn energie dat hij aan nog geen 5 muizen per jaar genoeg heeft voor zijn voedselvoorziening. Het is trouwens geen toppredator want ook de adder zelf dient als voedsel voor bijvoorbeeld grote roofvogels.

  Lees meer over de adder
 • 6
  Bezienswaardigheid

  Veenpluis

  Wattenbolletjes

  In de zomer zie je hier prachtige witte wattenbolletjes boven het drassige land. Het is veenpluis. Het pluis is gebonden aan de natte, ietwat zurige omstandigheden zoals je die hier vindt. Je loopt hier langs een hoogveengebied dat zeer gevoelig is voor verdroging.

  Vasthouden water

  Landschap Overijssel neemt allerlei maatregelen om water in het gebied vast te houden. Zo zijn rond het gebied kades aangelegd, die ervoor zorgen dat het regenwater in het gebied blijft.

 • 7
  Bezienswaardigheid

  Dodaars

  Hagelzakje

  Een kleine watervogel met een pluizig kontje, de dodaars duikt steeds onder water om telkens op een verrassende plek weer boven te komen. Je kunt er uren naar kijken. Hij jaagt op waterinsecten.

  'dot aars'

  Het is de kleinste fuut van Nederland en genoemd naar zijn achterwerk ‘dot aars’. In andere streken wordt hij ook wel hagelzakje genoemd, naar de functie die hij - eenmaal dood - kon hebben voor jagers

 • instructie

  Rechtsaf de Beerzerhooidijk op

  U verlaat hier de groene route en gaat rechtsaf op de Beerzerhooidijk. U volgt de grijze verbindingsroute tot wandelnetpaaltje L36.

 • wandelknooppunt

  L37

 • 8
  Bezienswaardigheid

  Veenmos

  Spons

  Eén van redenen waarom Beerze is aangewezen als beschermd natuurgebied, is het levende hoogveen. Daarbij speelt veenmos een onmisbare rol. Als een spons neemt dit mos water op, vooral zuur en voedselarm regenwater. Zo groeit het veen (dat bestaat uit plantenresten) aan, tot boven het waterpeil!

  Kleurig

  Veenmos heeft nog een bijzondere eigenschap: de kleur kan variëren van donkerrood tot helder geel en alle tinten groen. De kleur is niet alleen afhankelijk van het soort veenmos, maar ook van de omstandigheden waarin het groeit. Meer weten?

  Meer over veenmos
 • instructie

  Linksaf paarse pijlen volgen

  U slaat nu linksaf en volgt de paarse pijlen. U loopt in de richting van het startpunt.

 • wandelknooppunt

  L36

 • 9
  Bezienswaardigheid

  Boommarter

  Boommarter

  Snelle jager

  Weer terug in het bos kun je - als je veel geluk hebt - één van de meest elegante zoogdieren van Nederland in de bomen zien klimmen. Het is de prachtige, koffiebruine boommarter met zijn lichtgele bef. Het is een kwetsbare en daarom beschermde soort.

  Achtervolgen

  De boommarter is het enige zoogdier dat in staat is een eekhoorn door de boomkruinen te achtervolgen en te vangen. Hierbij kan hij meterslange luchtsprongen maken.

 • 10
  Bezienswaardigheid

  Het landschap steunen?

  Landschap Overijssel

  Je bent op deze route te gast op terrein van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur & landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is.

  Help mee!

  Help mee bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap in Overijssel en het onderhoud van wandel- en fietsroutes, zodat je kunt blijven genieten van dit mooie, afwisselende Sallandse landschap! Wordt donateur van Landschap Overijssel.

 • eindpunt

  Top natuur Beerze

 • wandelknooppunt

  L30

Deze route is gemaakt door Landschap Overijssel

Tips voor op stap

Download de App

Landschap Overijssel heeft twee gratis routeapps met daarin de mooiste routes door natuur en landschap. De wandelapp heet 'wandelen in Overijssel' en voor fietsers is er 'fietsen in Overijssel'.

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!