Wat is het verschil tussen een bloemenweide en een bloemrijke akker?

Wat is het verschil tussen een bloemenweide en een bloemrijke akker?

Een akker wordt jaarlijks ingezaaid en geoogst en bestaat hoofdzakelijk uit granen zoals tarwe, rogge, haver en gerst. Vroeger zag je in iedere akker wel klaprozen en korenbloemen bloeien, doordat het zaad minder nauwkeurig werd geschoond en doordat niet met bestrijdingsmiddelen gewerkt werd. Overhoekjes in het perceel werden nog wel eens overgeslagen met oogsten, omdat deze niet goed bereikbaar waren of te nat. Daarnaast ging de oogst minder efficiënt dan tegenwoordig, waardoor op veel plekken graan achterbleef op het perceel. Alles bij elkaar bijzonder geschikte plekken voor akkervogels, allerlei zoogdieren en insecten. Met het inzaaien van akkerbloemen wordt dit akkersysteem nagebootst, de akkerbloemen kunnen eventueel aangevuld worden met (oude) granen. Door aan het eind van het jaar minimaal 30% van de bloemrijke akker te laten staan, vinden allerlei dieren hier een voedsel- en schuilplek.

Een bloemenweide is een graslandvegetatie met verschillende soorten graslandbloemen, hier vindt geen regelmatige grondbewerking plaats. De bloemen in een bloemenweide zijn meerjarig. Meerjarige bloemen komen ieder jaar (of zelfs meerdere keren per jaar) op uit de wortels, net als grassen. Door gericht uitvoeren van maaibeheer en het afvoeren van maaisel (!) wordt een bloemenweide in stand gehouden. Een bloemenweide kan vanuit een bestaand grasland ontwikkeld worden met het juiste beheer. Als je deze ontwikkeling wil versnellen, kan de bloemenweide ingezaaid worden. In dit geval zullen er de eerste jaren veel bloemen in de bloemenweide voorkomen, deze bloemrijkdom kan de jaren erna wat afnemen als de bloemenweide tot rust komt.

Doordat minder meststoffen beschikbaar waren en technische hulpmiddelen beperkt, kenden in het verleden alle akkers en graslanden een hoge soortenrijkdom en hadden deze naast een agrarische functie ook een hoge ecologische waarde. Door intensivering van de landbouw zijn bijna alle graslanden en akkers omgevormd naar monoculturen van slechts enkele gras- of graansoorten. Door een kleine bloemrijke akker of bloemenweide aan te leggen draag je al bij aan het versterken van het leefgebied van vlinders, bijen en andere insecten. En vergroot je het leefgebied van veel zoogdieren en (akker)vogels!

Bloemrijke akker

Een bloemrijke akker is eenvoudiger voor te bereiden dan een bloemenweide en kan ingezaaid worden in voor- en najaar. Een bloemrijke akker bloeit uitbundiger dan een bloemenweide, maar vergt op de lange termijn meer onderhoud. Deze zal jaarlijks of tweejaarlijks bijgezaaid moeten worden. Een bloemenweide bloeit minder uitbundig dan een bloemrijke akker en vergt een goede voorbereiding, noodzakelijk voor een duurzaam resultaat. Als je de bloemenweide wil inzaaien, doe dit dan in het najaar, net zoals zich van nature zouden uitzaaien.

Bekijk de handleiding natuurakker

Bloemenweide

In een bloemenweide komen een vooral overblijvende (vaste) soorten voor, zoals knoopkruid. Een bloemenweide kan in stand gehouden worden met gericht, specifiek maaibeheer. De eerste jaren zal minimaal 2 à 3x gemaaid moeten worden, op de lange termijn volstaat 1 à 2x maaien per jaar. Het bloem- en kruidenrijke hooi is goed te gebruiken als veevoer. Om een natuurakker of bloemenweide bloemrijk te houden wordt deze niet bemest of begraasd. Daarnaast worden er geen pesticiden gebruikt en wordt er niet gejaagd.

Bekijk de handleiding bloemenweides

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?