Hoe gaan we om met je gegevens?

Je persoonsgegevens worden door Landschap Overijssel verwerkt ten behoeve van het aangaan van de volgende punten:

  • een donateurschap en/of
  • voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen of
  • het aangaan en uitvoeren van een vrijwilligersovereenkomst of
  • het uitvoeren van diverse overeenkomsten, zoals huur- en pachtovereenkomsten
  • het uitvoeren van activiteiten ter promotie van activiteiten, diensten en producten, onder andere met onze partners of,
  • het informeren over en benadering voor activiteiten van Landschap Overijssel of
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking

Als er sprake is van een contractuele overeenkomst, een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang dat voortkomt uit de overeengekomen afspraken, zullen wij niet expliciet toestemming vragen voor gegevensverwerking, maar verwijzen naar deze privacyverklaring waarmee impliciet akkoord wordt gegeven voor gegevensverwerking dat voor de betreffende doelstelling minimaal noodzakelijk is. Indien deze grondslag er niet is, zal expliciet toestemming gevraagd worden.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Landschap Overijssel zorgt voor passende beveiliging van jouw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Alle medewerkers (inclusief vrijwilligers en externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van je persoonsgegevens

Landschap Overijssel maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens. Met alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken, sluit Landschap Overijssel een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uitsluitend indien Landschap Overijssel hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Jouw rechten als betrokkene

Je kunt bij ons office-management de door ons geregistreerde persoonsgegevens opvragen en controleren of de geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op jouw verzoek corrigeren. Wij zullen je vragen je te legitimeren indien wij je gegevens verstrekken om te verifiëren dat we de gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je kunt jouw schriftelijk bezwaar kenbaar maken bij office-management of als reply op de digitale correspondentie die je van ons ontvangt.

Wil je gebruik maken van je inzagerecht in de persoonsgegevens die onze boa van jou heeft geregistreerd? Je kunt je Boa-registratie opvragen en hiervoor verwijzen we u naar deze website: www.privacyvragenbrs.nl

Indien je donaties, schenkingen of overige betrokkenheid beëindigt, bewaren wij jouw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien je wilt dat jouw gegevens direct verwijderd worden, kun je dat kenbaar maken bij ons office-management. Jouw verzoeken aan het office-management zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen 6 weken worden behandeld.

Minderjarigen

Voor het aangaan van een donateurschap of overige financiële ondersteuning is de expliciete toestemming van een ouder of voogd vereist. Om dit te verifiëren zullen wij geboortedata moeten opvragen.

Vrijwilligers

Bij het aangaan van de vrijwilligersovereenkomst geef je toestemming aan Landschap Overijssel om jouw persoonsgegevens in een vrijwilligersdatabase op te nemen en te verwerken. Dit staat los van het donateurschap bij Landschap Overijssel. De persoonsgegevens gebruiken we om je van informatie te voorzien. Enkele basisgegevens worden doorgegeven aan de verzekeringmaatschappij ten behoeve de collectieve Ongevallen- en WA-verzekering voor vrijwilligers. Vanwege deze verzekeringen moeten we jouw persoonsgegevens 1 kalenderjaar bewaren na beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst.

Je kunt bij jouw contactpersoon laten controleren of de geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zal jouw contactpersoon dit op jouw verzoek corrigeren.

Deelnemers aan acties, cursussen, evenementen en campagnes

Wanneer je deelneemt aan een actie, cursus, evenement of campagne, en wanneer je een gratis publicatie of download bestelt, verstrek je persoonsgegevens aan Landschap Overijssel. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor de promotie van ons werk, bijvoorbeeld om je te informeren over onze activiteiten en om je te vragen ons verder te ondersteunen.
Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor promotiedoelen. Je kunt schriftelijk of telefonisch bezwaar maken bij office-management. Je zult dan niet meer door Landschap Overijssel benaderd worden voor promotiedoelen.

Cookies

Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Landschap Overijssel verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die je ons zelf ter beschikking heeft gesteld.
Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar jouw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in jouw internetbrowser.

Gebruikersstatistieken & Privacy m.b.t. de routeapps van Landschap Overijssel

De routeapps, die beschikbaar zijn voor iOS en Android, gaan als volgt om met jouw persoonsgegevens:
De apps houden ten behoeve van kwaliteitsmetingen en ter verbetering van de apps een aantal anonieme gebruiksstatistieken bij:

  • Het downloaden van een route (om de populariteit van routes te meten). Deze anonieme statistieken worden over een beveiligde internetverbinding verstuurd.

Wijziging van privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Landschap Overijssel te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Contact

Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens met betrekking tot een donatie etc. kunt je contact opnemen met ons office-management. Vrijwilligers kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling vrijwilligerswerk. Voor overige vragen en klachten kun je het contactformulier invullen op deze pagina.