Dieren

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik
Veldleeuwerik   Foto Mark Zekhuis
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Het gaat niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Andere soorten zoals de grutto en veldleeuwerik zien we nog wel, maar nemen ook in aantallen af. Begin jaren '70 was de veldleeuwerik nog een algemene vogel op het boerenland. Door met name schaalvergroting in de landbouw zijn de aantallen sindsdien enorm afgenomen.

Herkenning

De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij het vrouwtje te landen. Helaas gaat het zeer slecht met de veldleeuwerik. Sinds 1960 namen de aantallen met 95% af. Daarmee is deze soort een van de grootste slachtoffers van de intensieve landbouw en verruiging van de duinen. Meer informatie vind je op www.vogelbescherming.nl

Leefgebied

De veldleeuwerik broedt in open landschappen, zoals heide en duinen. Veldleeuweriken broeden ook vaak in graslanden en open akkerbouwgebieden. Buiten de broedtijd vooral op stoppelvelden. Begin jaren '70 was de veldleeuwerik nog een algemene vogel van het boerenland. Door met name schaalvergroting in de landbouw zijn de aantallen sindsdien sterk afgenomen.

Veldleeuwerik
Veldleeuwerik  Foto Jacob van der Weele
Veldleeuwerik
Veldleeuwerik  Foto Annie Keizer
Veldleeuwerik
Veldleeuwerik   Foto Mark Zekhuis

Wat doet Landschap Overijssel voor de veldleeuwerik?

Net als andere akkervogels (zoals de patrijs) lijdt de veldleeuwerik onder de verdergaande intensivering van de landbouw. Voor deze soorten geldt dat het veranderend landschap en met name onvoldoende voedselaanbod een groot probleem is. Landschap Overijssel zet in op het verbeteren van de leefomgeving en het voedselaanbod o.a. in Twenterand. Daar worden bijvoorbeeld kruidenrijke grasland- en akkerstroken aangelegd in het landbouwgebied. Ook worden nieuwe landschapselementen hersteld en aangeplant in samenwerking met agrariërs, particulieren en het waterschap om het leefgebied van de aandachtssoorten te verteren.

Veldleeuwerik

Bescherming boerenlandvogels

Om de veldleeuwerik en andere weidevogelsoorten in ons landschap te behouden, moeten we ze beschermen. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Dit doen we door contact en kennisoverdracht tussen de groepen te stimuleren, projecten uit te rollen en nieuwe vrijwilligers op te leiden. Elk voorjaar weer gaan vrijwillige beschermers het veld in om weidevogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge weidevogels tijdens de werkzaamheden op het land. Een goede samenwerking met de boeren is één van de grootste succesfactoren. Wil jij aan de slag als boerenlandvogelvrijwilliger? Neem dan contact op met onze coördinator: Marja van Harten