Lonnekermeer

Meren, beken, vennen, bos, heide én libellen rond een historisch landhuis, op de rand van het ‘bekken van Hengelo’.

Gebied

Het Lonnekermeer is gevormd in de voorlaatste ijstijd, circa 100.000 jaar geleden. Het natuurgebied ligt precies op de grens tussen de stuwwal van Oldenzaal en het bekken van Hengelo, waar het ijs grote delen van de bodem weg schraapte. In het landschap is nu nog steeds het patroon te zien van de beken met kwelwater die uit de stuwwal stroomden.

Het Lonnekermeer maakt deel uit van een historische keten van 19de-eeuwse landgoederen rond Enschede en Oldenzaal . Deze lagen bij hun stichting in een uitgestrekt landschap met heidevelden, buurtschappen en essen. Hiervan is veel verdwenen doordat de landgoedeigenaren hun gronden commercieel gingen exploiteren. Gelukkig zijn in het Lonnekermeer ook veel sporen uit lang vervlogen tijden in het landschap bewaard gebleven.

Dat geldt niet voor de waterpartijen waar het gebied zijn huidige naam aan dankt. De twee ondiepe meren en het Gibraltarven zijn relatief recente afgravingen. Het zand dat eruit kwam, is gebruikt om oversteken te maken tussen de spoorlijn Hengelo- Oldenzaal en kruisende autowegen. De oeverbegroeiing van de meren en het ven is vandaag de dag een El Dorado voor veel dieren en insecten, waaronder de zeldzame gevlekte witsnuitlibel.

LET OP: Tijdelijke wandelroutes

Tijdens de uitvoering van de Natura 2000-werkzaamheden in het Lonnekermeer is het gebied om veiligheidsredenen niet steeds overal toegankelijk. Voor wandelaars zijn twee alternatieve routes uitgezet. Meer informatie en de tijdelijke wandelkaart zijn te bekijken bij de bestaande informatiepunten in het gebied. U kunt de kaart ook hier downloaden. Naar verwachting duurt deze situatie tot eind september 2018.

Lonnekermeer, fotograaf Ruud Ploeg

Buitengewoon Bijzonder Lonnekermeer

Het Lonnekermeer maakt deel uit van een historische keten van landgoederen rond Hengelo en Oldenzaal. In het Lonnekermeer vind je een bijzondere combinatie van meren, beken, vennen, bos en heide met een rijke variatie aan zeldzame planten en dieren. Naast deze natuur is Lonnekermeer ook van grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

Bekijk hier meer
kaart-lonnekermeer

Werk aan de winkel

De natuur in het Lonnekermeer staat onder druk. Het gebied verdroogt omdat het (kwel)water niet lang genoeg kan worden vastgehouden en te snel wordt afgevoerd door de beken, sloten en watergangen. Daarnaast tasten verzuring en bemesting kwetsbare soorten aan waardoor hun overlevingskansen slinken. Met de herstelmaatregelen die Landschap Overijssel uitvoert, kunnen we de natuur duurzaam behouden en versterken. Parallel ontstaat ook meer economische ontwikkelingsruimte.

Bekijk hier wat we gaan doen
Lonnekermeer, Marco Gerritsen

Natura 2000 proces

De uitvoering van de eerste herstelmaatregelen start in juli 2018. Daarmee komt er einde aan een periode waarin het Lonnekermeer - ongeacht het seizoen - structureel ‘worstelde’ met zijn waterhuishouding en waarin de overlevingskansen van veel bijzondere planten en dieren in het gebied onzeker waren. Daarvóór zijn veel stappen gezet, samen met andere gebiedspartners zoals de provincie, waterschap Vechtstromen, de gemeenten Dinkelland en Enschede en LTO. Ook is er veel overleg gevoerd met particuliere grondeigenaren, Prorail en ADT en zijn omwonenden en belangenorganisaties regelmatig uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.

Lees hier meer over het Natura 2000 proces

BuitenGewoon

Dit natuurgebied is een van de negen natuurgebieden die Landschap Overijssel beheert die zo bijzonder zijn dat ze de Natura 2000 status hebben gekregen. Deze natuurgebieden zijn erg kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Dat we deze buitengewoon bijzondere natuur hebben in Overijssel, daar kun je trots op zijn! Elk gebied is (soms beperkt) toegankelijk voor publiek. Je kunt er heerlijk tot rust komen, ontspannen, bewegen en genieten.

Gevlekte orchis

Moerashertshooi

Fotograaf: Mark Zekhuis