De invloed van klimaatverandering op natuur en mens werd in 2023 extra duidelijk: het vraagt meer dan ooit om het sturen op water en bodem. De bedreiging van stedelijke ontwikkeling vlakbij natuur vraagt om vroegtijdig overleg. Door landschap als basis te nemen voor onze erfgoedagenda, begrijpen we beter hoe ons cultuurlandschap ooit uit oerlandschappen zijn ontstaan. Samen met partners en ook inwoners op het platteland is er in 2023 gewerkt aan een mooier, biodiverser en streekeigen landschap. Vele projecten zijn succesvol afgerond. Onze ambities voor het landelijk gebied zijn vertraagd door de val van het kabinet, verkiezingen en de formatie. Stichting Landschap Overijssel kijkt, ondanks de lastige externe situatie, terug op een bewogen maar goed jaar.

Landelijk gebied

Aan de inzet van ons in Overijssel lag het niet, maar de val van het kabinet, verkiezingen en de formatie zorgen dat veel ambities rondom bijv. het Nationaal Programma Landelijk Gebied in een lagere versnelling zijn gebracht. Daarom hebben we zo veel mogelijk ingesprongen door waar mogelijk wel actief te opereren en resultaten te boeken.

Klimaatverandering

2023 was een jaar van waar duidelijk werd dat klimaatverandering betekent voor natuur en mens. In de zomer zagen we weersextremen in de zuidelijke vakantielanden en in de herfst en winter in ons land was er een langdurige neerslag. Dit laatste was voor de natuur goed en we zagen dat rivieren, beken en kanalen over hun oevers liepen en veel natuurterreinen niet of nauwelijks bereikbaar waren. Water en bodem sturend is meer nodig dan ooit!

Stedelijke ontwikkeling

Woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen zijn voor veel lokale bestuurders wel een enorme opgave. Daar waar we veel terreinen hebben, betekent dat soms een potentiële bedreiging. Daarom dringen we aan op vroegtijdig overleg. Bij ontwerp kan al veel voorkomen worden, bijvoorbeeld door nu al na te denken over spreiding van bezoekers. Dat meedenken geldt ook voor nieuwe bedrijventerreinen, zo hebben we onze zorgen geuit over de uitbreiding van Businesspark XL2 dat dicht tegen ons natuurgebied De Doorbraak staat gepland.

Erfgoed

In 2023 hebben we ook versterkt ingezet op Erfgoed door te besluiten nieuwe medewerkers aan te nemen, waaronder een Manager Landschap en Erfgoed. We merken dat onze gebieds- of landschapsbiografieën en dorpslandschappen veel maatschappelijke interesse hebben. Door landschap als basis te nemen voor onze erfgoedagenda kunnen we veel beter begrijpen hoe ons cultuurlandschap ooit uit oerlandschappen zijn ontstaan en kunnen we zelfs antwoorden geven op de maatschappelijke ruimtelijke uitdagingen.

Resultaten 2023

We hebben met vereende krachten en in nauwe samenwerking met andere partners gewerkt aan een mooier en biodiverser landschap. Projecten zijn succesvol afgerond, onze terreinen liggen er prachtig onderhouden bij en daar waar mogelijk hebben we de relaties met onze meer dan 160 pachters (meer dan 25% van onze gronden zijn verpacht) verder versterkt. En hebben we vele inwoners op het platteland geholpen met het streekeigen maken van hun erf. En daar ben ik, op zijn Twents gezegd, onmeunig trots op!

Michael Sijbom,
Directeur-bestuurder Landschap Overijssel


Bekijk hieronder het jaarverslag in één oogopslag