LandvanWaarde plant 800 bomen en struiken bij natuurinclusieve boeren

De afgelopen week zijn 800 bomen en struiken geplant op twee percelen landbouwgrond in Wijhe in Overijssel. De bomen vormen samen een nieuwe singel als onderdeel van het project LandvanWaarde. Het land is door a.s.r. real estate in gebruik gegeven aan twee boeren die deelnemen aan het project. In dit project hebben ruim 30 boeren een bedrijfsnatuur- en waterplan opgesteld voor een meer natuurinclusief beheer van hun land. De komende jaren worden deze bedrijfsnatuurplannen uitgevoerd.

Netwerk van boerennatuur

Het project LandvanWaarde wordt de komende drie jaren als pilot voor natuurinclusieve landbouw uitgevoerd in Noord-Salland. Het is een initiatief van Landschap Overijssel, Nationaal Groenfonds en Courage (innovatiestichting voor de melkveehouderij) en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van LNV, de Provincie Overijssel en LTO Noord Fondsen.

In de open polders van het Lierderbroek in Salland gaan boeren plasdras gebieden aanleggen en kruidenrijk grasland voor de weidevogels beheren. In het kleinschalige landschap in het noordelijk deel van de gemeenten Wijhe en Raalte richt het beheer zich op vlinders, insecten en vogels zoals steenuil, kerkuil, gele kwikstaart en zomertortel. Daar worden poelen, houtwallen en bosjes voor aangelegd en hersteld. Ook zal een netwerk van bloemrijke en kruidenrijke randen worden ingericht en beheerd. Dit gebeurt ook op de 12 ha van a.s.r. real estate in samenwerking met de beide boeren.

In LandvanWaarde bieden de boeren aan dat zij tussen de 5 en 10 procent van hun land natuurvriendelijk beheren. Doordat alle deelnemers aan de pilot dat doen ontstaat een uitgebreid netwerk van boerennatuur. Dit zal bijdragen aan een fraaier landschap voor insecten, vlinders en vogels en aan het herstel van biodiversiteit.

Stapelen van beloningen

LandvanWaarde zoekt bij het aanbod van de boeren maatschappelijk betrokken partijen die iets over hebben voor hun inspanningen. Zij koppelt het aanbod van boeren aan de vraag van belonende partijen. Die laatste kunnen overheden, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties en NGO’s zijn. Zo krijgt wat maatschappelijk waardevol is, ook waarde in de bedrijfsvoering van de boer. Concreet krijgen de boeren door de inpassing van natuur in hun bedrijf niet alleen toegang tot subsidies, maar ook financiële kortingen, een toeslag op de melk, extra grond en een publieke pluim van NGO’s. Hiermee geeft LandvanWaarde het voorbeeld hoe uitvoering gegeven kan worden aan het onlangs gelanceerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waarin het stapelen van beloningen de basis moet vormen voor succes.

Opstap naar landelijke uitrol

De beide boeren waar de bomen zijn geplant, hebben samen ruim 12 hectare extra landbouwgrond in gebruik gekregen van a.s.r. real estate. a.s.r. real estate belegt namens ASR Nederland N.V. (a.s.r.) in landbouwgronden en landgoederen en heeft maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel. Eerder is al een andere LandvanWaarde deelnemer op deze manier beloond voor de inpassing van natuur in zijn bedrijf. De komende drie jaar werkt LandvanWaarde met en voor andere boeren in Salland-Noord aan een natuurvriendelijk boerenland én passende beloningen. Na afloop moet een werkmethodiek en organisatie- en beloningsmodel gereed zijn dat landelijk uitgerold kan worden.