Vandaag vergaderde de commissie Landbouw & Natuur van de Provinciale Staten van Overijssel. Op de agenda stond onder andere het ontwerp van de PPLG, het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Daarbij konden belanghebbenden inspreken. Directeur-bestuurder Michael Sijbom van Landschap Overijssel sprak er namens Natuur en Milieu Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel.

Hij sprak namens de vier groene organisaties in Overijssel:

Wij zien het PPLG als een zeer belangrijk instrument voor dat toekomstbestendig platteland. Het is voor iedereen wel duidelijk: de opgave is enorm. Er is een hoge urgentie om de productie van goed en veilig voedsel in balans te brengen met de zorg voor het landschap, de biodiversiteit, schoon water, vruchtbare bodems en een aantrekkelijke omgeving voor mens en dier. Het is voor iedereen wel duidelijk: de opgave is enorm. Wij zien daarbij het PPLG als een zeer belangrijk instrument voor dat toekomstbestendig platteland.

Wij zien het zoeken naar deze balans terug in de drie pijlers waar dit PPLG op gebouwd is en willen deze aanpak dan ook onderschrijven. Wij zijn blij met de vlucht vooruit die het college van de provincie Overijssel heeft gekozen. Er zijn echter wel vier punten waar wij in de uitwerking van de doelen (nog) verschillende niveaus zien. De belangrijkste worden hieronder genoemd.

  1. Ontbreken samenhangende natuurvisie in pijler Natuur
  2. Ontbreken doelen duurzame voedselproductie in pijler landbouw.
  3. Sociaal economisch vitaal Overijssel breed interpreteren in pijler sociaal economisch vitaal platteland.
  4. Waterkwantiteit ontbreekt in PPLG

Samen doorgaan

Het is wenselijk en mogelijk om natuurherstel hand in hand te laten gaan met het versterken van de leefbaarheid op het platteland en met een toekomstbestendige landbouw. Het ontwerp PPLG is hiervoor een uitstekende basis. Van onderop uitwerken en samen blijven optrekken zodat er voor iedereen een goede toekomst is en een gezonde leefomgeving. Nu doorzetten is zelfbewust, daarmee houdt Overijssel de regie in handen en dat willen we allemaal!