Op 12 december 2022 ging op percelen van diverse landeigenaren rond het Boetelerveld en de omgeving van Haarle de schop in de grond voor de aanleg van singels, houtwallen en bosjes. Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en grondeigenaren zetten hiermee, in samenspraak met Rijkswaterstaat, een concrete stap in natuurontwikkeling ter compensatie van de uitbreiding van de N35. Samen zetten zij de schouders onder een landschap met perspectief voor boer en natuur.

Aanleg van streekeigen landschapselementen
Ter compensatie van de toekomstige verbreding van de rijksweg N35 tussen Nijverdal en Wierden, investeert Rijkswaterstaat in natuurontwikkeling, landschapsherstel en -versterking. Bestaande natuur in het Boetelerveld, Wierdense Veld en de Sallandse Heuvelrug wordt versterkt. Daarnaast wordt het geliefde Sallandse landschap hersteld en versterkt door de aanleg van 3,4 hectare aan landschapselementen door agrariërs en particulieren. De eerste 2,3 hectare in het gebied rond het Boetelerveld en de omgeving van Haarle, wordt nu aangelegd. De eigenaren die hieraan vrijwillig deelnemen krijgen de waardevermindering van de ondergrond vergoed. Voor het langjarige beheer krijgen zij jaarlijks een financiële vergoeding via de Stichting Groene Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO).

Houtsingel brengt natuur dichterbij
Op het land van Richard Verbree en Suzanne Bijl in Nieuw Heeten wordt een mooie houtsingel aangelegd. ‘Toen wij hier drie jaar geleden kwamen wonen lag er om het huis alleen maar kaal grasland. Dat wilden we graag veranderen en daarom hebben we met Robert Pater van Landschap Overijssel besproken, welke beplanting hier historisch gezien het beste past. Met deze houtsingel willen we de natuur graag dichterbij brengen en een aantrekkelijke plek creëren waar vogels en kleine dieren voedsel en een schuilplek kunnen vinden’, aldus Richard en Suzanne.

Perspectief bieden voor grondeigenaren
Landschap Overijssel zet zich in voor een landschap dat waardevol is voor mens, plant en dier. Eibert Jongsma, manager landelijk gebied: ‘Hier draagt de aanleg van deze streekeigen landschapselementen aan bij. Ze vormen een verbinding met natuurterreinen en het landschap en zijn daarmee van grote ecologische waarde. Maar ze zijn ook goed voor het klimaat doordat ze CO2 vastleggen. We zetten ons in voor de ambitie om 10% groenblauwe dooradering (ofwel aaneengesloten landschapselementen) in het landschap te realiseren. Tegelijkertijd willen wij hiermee perspectief bieden aan grondeigenaren en vooral agrariërs, die dit op hun grond oppakken. Belangrijk daarvoor is een duurzame financiering waarin aanleg, afwaardering en langjarig beheer is geregeld. Dit is een uitdaging, maar we zien kansen. In de nieuwe plannen die de provincie voor het landelijk gebied maakt, zien we ook veel mogelijkheden, en deze willen we zeker benutten. Maar er zijn ook andere kansen. Eén daarvan is het inzetten van compensatiemiddelen. Dit project en de samenwerking met Rijkswaterstaat en Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel laat zien wat er mogelijk is. We willen graag meer van dit soort projecten doen.’

Project met mogelijkheden
Projectleider Jan ten Tije van Stichting Stimuland, die samen met de landschapsadviseur van Landschap Overijssel het project uitvoert, voegt hieraan toe: ‘Vooral voor boeren is het momenteel een onzekere en turbulente tijd. Ze zoeken naar zekerheid voor de langere termijn. De langjarig financiering van 21 jaar voor het onderhoud van landschapselementen past hierbij. Voor boeren die stoppen blijkt dit project een bruikbaar puzzelstukje te zijn. Maar ook voor de boeren die door willen, denk ik dat dit project, met gunstige voorwaarden en financiële zekerheid voor de lange termijn, mogelijkheden biedt.’

Binnen het project is nog ruimte voor de aanleg van meer hectares houtsingels of bosjes. Grondeigenaren in het gebied die daarvoor belangstelling hebben, kunnen zich melden en contact opnemen met projectleider Jan ten Tije van Stimuland via info@stimuland.nl.