Omvorming naald- naar loofbos (ZON-pilotproject)

40 olympische zwembaden aan water besparen!

De pilot Naald- naar Loofbos is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Dit programma heeft als doel de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland in de toekomst zeker te stellen. In de pilot wordt ruim 40 hectare naaldbos van 36 boseigenaren omgevormd naar loofbos. Onder de deelnemers zijn diverse Bosgroep-leden. De Bosgroep adviseert hen bij de omvorming.

In de pilot wordt onderzocht wat de mogelijkheden en kosten van bosomvorming zijn en welk draagvlak hiervoor is bij particuliere boseigenaren. Aan het eind van 2018 wordt gekeken naar een mogelijk vervolg. Alle betrokken organisaties zijn nu al blij verrast door de geboekte resultaten en geven nadrukkelijk te kennen dat deze pilot een vervolg moet krijgen.

Waarom loofbos?

Een loofbos verdampt minder regenwater dan een naaldbos. In een loofbos vindt op jaarbasis 180 tot 200 millimeter meer grondwateraanvulling plaats dan in een naaldbos. Daarnaast heeft een loofbos hogere natuurwaarden en draagt het bij aan een betere bodemkwaliteit. Binnen dit pilot-project is het streven om uiteindelijk 50 hectare naaldbos om te vormen naar loofbos. Hiermee wordt er jaarlijks 95.000 m3 meer grondwater aangevuld. Dat staat gelijk aan bijna 40 olympische zwembaden!

Partners

De pilot Naald- naar Loofbos is een initiatief van Landschap Overijssel, Provincie Overijssel, de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta en Vitens in samenwerking met de Bosgroep Noord-Oost Nederland en het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG). Voor meer informatie kijk op www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl

WIST JE DAT...

*loofbomen minder regenwater verdampen? Dit komt ten gunste van de grondwateraanvulling. *er in een loofbos meer planten en dieren leven? een loofbos een inheemse soort bos is en daardoor beter bestendig tegen het klimaat van hier? *in een loofbos meer licht de grond bereikt? Hierdoor kunnen er meer andere planten groeien. *in een loofboom meer holtes zitten? Ideaal voor bijvoorbeelduilen en vleermuizen.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?