Als medewerkers van Stichting Landschap Overijssel zetten wij ons in om historisch waardevolle objecten en de natuurlijke schoonheid van Overijssel voor de bewoners en bezoekers van Overijssel te beheren en te behouden. Wij dienen hierbij een maatschappelijk doel. Voor ons werk is het vertrouwen van de samenleving, van onze collega’s én van onze achterban (zoals beschermers, subsidieverstrekkers en andere ondersteuners) essentieel. Bij alles wat wij doen, dienen wij betrouwbaar, integer en zorgvuldig te handelen. Medewerkers, gasten, bezoekers, donateurs, externe projectpartners en vrijwilligers dienen zich bij ons veilig te voelen.

Wederzijds vertrouwen is de basis. Hierbij dient integer handelen in het DNA van de organisatie en medewerkers te zitten. Dat geldt voor alle medewerkers van Landschap Overijssel. Van medewerker, directeur-bestuurder, vrijwilliger en lid van Raad van Toezicht hebben we te maken met integriteit, dilemma’s en huisregels. Het is belangrijk om als organisatie en medewerkers heldere regels vast te leggen. Deze gedragscode gaat in op de kernwaarden van Landschap Overijssel en het bijbehorend integriteitsbeleid.

Kernwaarden Landschap Overijssel

Waar hechten wij als organisatie waarde aan? Waar staan we voor? Waar geloven we in? Wat mogen onze relaties van ons verwachten, wat verbindt ons en wie willen we zijn?

Wij zijn:

Zorgvuldig
Wij zorgen ervoor dat wij te allen tijde zorgvuldig zijn en werken. Onder zorgvuldig valt nauwkeurigheid, deskundigheid, inlevingsvermogen, integriteit en transparant/openheid. In contacten met anderen, maar zeker ook collega’s houden we ons aan een zorgvuldige wijze van (samen)werken. Dat houdt in dat werkzaamheden naar beste kunnen kwalitatief goed en tijdig worden uitgevoerd, dat wij rekening houden met onze relaties en collega’s en open en eerlijk handelen. Afspraken worden nagekomen en wet- en regelgeving zijn leidend.

Maatschappelijk betrokken
Wij staan als organisatie midden in de samenleving. Wij zetten ons in om Overijssel voor nu en voor in de toekomst leefbaar te houden. Dit doen we door het aankopen en beheren van natuurterreinen en waardevolle objecten. Hiervoor hebben we steun nodig van onze achterban en relaties. Juist door de rol als ‘schatbewaarder’ van Overijssel zijn wij ons bewust van de eisen die daardoor aan ons gesteld worden.

Respectvol
Wij respecteren de wereld waarin wij actief zijn. Dat begint met de naleving van wet- en regelgeving. Wij houden ons aan ethische normen en gedragen ons zodanig dat we het vertrouwen van anderen verdienen en behouden. Wij zijn afhankelijk van de relaties die we hebben en respecteren elkaar en degenen die met ons werken. Wij houden rekening met de gevolgen van onze beslissingen, zowel de grote als de kleine, voor de mensen om ons heen. Wij zijn respectvol voor de natuur, het (culturele) erfgoed, onze achterban en andere betrokkenen en dragen dat uit.

Een Goed doel
Ons werk is alleen mogelijk dankzij de steun van particulieren, bedrijven, fondsen, provincie en gemeenten. Wij zijn enorm trots op deze steun, want hieruit blijkt nog steeds een grote betrokkenheid vanuit de samenleving bij het behoud van natuur, landschap en erfgoed van Overijssel. Dit vergt van ons dat wij betrouwbaar en transparant zijn en dat wij de middelen die ons ter beschikking worden gesteld op een doelmatig, kostenbewust en efficiënte manier besteden.

Toegankelijk
Onze natuurgebieden, gebouwen en andere bezittingen proberen wij waar mogelijk toegankelijk te maken voor inwoners en bezoekers aan de provincie Overijssel. Ook als organisatie zijn wij toegankelijk voor inwoners en bezoekers aan de provincie Overijssel en zullen we mensen informeren over onze werkzaamheden

We onderscheiden verschillende relaties waarbij integriteit aan de orde is:

Omgang met elkaar, onze vrijwilligers, overheden, klanten, leveranciers, donateurs en publiek/recreanten

  • Wij willen vertrouwen als basis en inclusiviteit als uitgangspunt.
  • Wij gaan respectvol en betrokken met elkaar om.
  • (On)gewenst gedrag: pesten, agressie, intimidatie, discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer hebben een enorme impact op degene die daar het slachtoffer van is en op de organisatie waar het plaatsvindt. Dat is onacceptabel. Landschap Overijssel stelt daarom alles in het werk om ongewenst gedrag op de werkvloer en op onze locaties te voorkomen.
  • We willen onze medewerkers, onze vrijwilligers en de bezoekers aan onze terreinen, activiteiten en gebouwen, een veilige en gezonde omgeving bieden. Agressie, pesten, intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie horen daar niet bij.

Financieel beleid

Binnen Landschap Overijssel wordt gewerkt met publiek geld, donateursbijdragen en subsidiegelden. Dat vraagt om extra zorgvuldige omgang met deze gelden/middelen. Wij vinden het belangrijk dat er professioneel, ethisch en integer gehandeld wordt m.b.t. inkoop- en uitbestedingstrajecten. Wij zorgen voor objectieve en transparante verantwoording en aanbestedingen.

Landschap Overijssel heeft voor haar organisatie eigen inkoopvoorwaarden, algemene voorwaarden voor dienstverlening en aanbestedingsbeleid opgesteld. Deze zijn hier te vinden op onze website.

Privacy / AVG / Informatiebeveiliging

Uiteraard gaan wij als Landschap Overijssel zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die wij van onze medewerkers en relaties hebben. Elke medewerker, vrijwilliger, donateur en ieder ander waar wij gegevens van bewaren moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar persoonsgegevens door Landschap Overijssel rechtmatig worden verwerkt en passend worden beschermd.

Landschap Overijssel is transparant over wat zij met persoonsgegevens doet en neemt verantwoordelijkheid, ook als er fouten worden gemaakt. Landschap Overijssel stelt individuen (werknemers, relaties etc.) in staat hun gegevens in te zien en te corrigeren. Vragen en eventuele klachten worden serieus genomen en op een correcte manier afgehandeld. De klachten worden centraal bij een aangewezen medewerker geregistreerd en in eerste instantie in de lijn afgehandeld.

Landschap Overijssel werkt voor haar ICT en incidenten beheer samen met een extern gecertificeerde ICT organisatie. Als organisatie zijn wij verplicht om datalekken te melden bij het meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eerlijkheid en de relatie met derden/partners

Wij werken met veel andere partijen samen; donateurs, overheden, subsidiënten, het moet duidelijk zijn dat iedereen door Landschap Overijssel op de juiste manier wordt behandeld. Zowel in ethische als wettelijke zin. Dit betekent dat we nooit misbruik mogen maken van anderen door manipulatie, geheimhouding, misbruik van vertrouwelijke informatie, onjuiste voorstelling van feiten of andere oneerlijke praktijken.

Wij zorgen dat wij onafhankelijk ons werk kunnen doen. Zonder dat er een situatie ontstaat waarbij meerdere belangen met elkaar in conflict kunnen komen. Wij houden ons aan de richtlijnen opgenomen in de Arbeidstijdenwet als het gaat om nevenactiviteiten. Wij hanteren een intern beleid als het gaat om geschenken en giften.

Relaties van Landschap Overijssel kunnen erop vertrouwen dat er binnen Landschap Overijssel integer wordt gewerkt en dat onze organisatie te vertrouwen is. Verplichtingen die worden aangegaan uit naam van Landschap Overijssel; daarin wordt objectief gehandeld, schijn van belangenverstrengeling wordt direct gemeld en juiste processen voor het aangaan van verplichtingen zijn vastgelegd.

Meldingen en klachten

Wij staan midden in de samenleving. We werken dan ook in een omgeving die veel van ons vraagt, die ons handelen soms onder een vergrootglas legt. Om deze reden nemen wij altijd klachten serieus en handelen wij deze uniform via de hiervoor geldende procedure af. Klachten kunt u ons doorgeven via het contactformulier op de website

Meldprocedure ongewenst gedrag

Binnen Landschap Overijssel wordt agressie, pesten/intimidatie, discriminatie, en (seksuele) intimidatie op welk niveau dan ook- niet geaccepteerd. Ben je slachtoffer van ongewenst gedrag, zoals agressie, pesten/intimidatie, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag? Landschap Overijssel heeft binnen haar organisatie een tweetal vertrouwenspersonen benoemd waarvan 1 vrouw en 1 man waar de medewerkers terecht kunnen. Deze personen zijn hiervoor speciaal benoemd en zullen met discretie omgaan met de gegevens van zowel de persoon die melding maakt, de klacht en de persoon waar de klacht aan gericht is. De vertrouwenspersonen zijn medewerkers van Landschap Overijssel, te weten Gerke Brouwer en Hans Gerritzen. Externen kunnen hiervoor contact opnemen met ons algemene telefoonnummer. Ziet of vermoedt u integriteitskwesties? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersonen. Zij zullen samen met u in gesprek gaan over uw melding.