Bidbooks: Langjarig Beheer

In verschillende gebieden in Overijssel wordt wordt samengewerkt aan het borgen van langjarig beheer van landschapselementen. Aan de hand van bidbooks werken gebieden plannen uit om het beheer van landschapselementen langjarig te borgen. Hierbij kun je denken aan het beheer van bijvoorbeeld houtwallen, knotbomen, meidoornhagen, poelen, singels en bosjes of bijvoorbeeld het stimuleren van nieuwe gewassen.

Pilots
Deze vorm van langjarig beheer komt vanuit gedane pilots in zeven gebieden. Deze gebieden zijn uitgedaagd om na te denken over een aanpak die past bij hun eigen gebied. Ze hebben allen een bidbook uitgewerkt. In dit plan staat beschreven hoe er uitvoering kan worden gegeven aan het langjarig beheer van landschapselementen zoals houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen. Centraal staat het versterken van de verbinding tussen mens en landschap.

Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer
Landschap Overijssel en de provincie Overijssel zetten zich samen in voor het streekeigen landschap in Overijssel middels de Aanpak Streekeigen Landschapsbeheer. Deze aanpak is het resultaat van de succesvolle pilots langjarig beheer en daagt inwoners uit om aan de slag te gaan met het beheer en het behoud van een kwalitatief streekeigen landschap. Onderdeel van deze aanpak is het opstellen van een bidbook (een plan voor langjarige landschapsbeheer in jouw regio). De provincie stelt geld (in de vorm van een subsidie) beschikbaar om professionele ondersteuning in te huren die kan helpen bij het schrijven ervan.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de regeling bidbooks en landschapscoördinatie.

Lees meer over Streekeigen Landschapsbeheer

Hoe werken de verschillende gebieden?

Hieronder lees je meer over welke gebieden aan de slag zijn met langjarig en streekeigen landschapsbeheer. Lees welke plannen ze hebben gemaakt, welke aanpak ze volgen en de resultaten van het samen werken aan het landschap.

Salland

Dit bidbook is geïnitieerd vanuit de Sallanddeal. Een netwerkorganisatie die werkt aan een vitaal platteland, actief op het gebied van landbouw, natuur, landschap en water en klimaat van Salland. Stichting kostbaar Salland is, vanuit de Salland deal, de trekker van dit bidbook. In deze samenwerking is gericht gezocht naar locaties waar al mensen actief zijn op het gebied van natuur en landschap.

Lees meer over de aanpak binnen de Sallanddeal

Hof van Twente

Initiatiefnemer van dit bidbook is de coöperatie Markelokaal. Het effect van de werkwijze van Markelokaal gaat verder dan alleen het praktisch uitvoeren van het beheer van het landschap. De aanpak heeft als doel om ook veranderingen in de samenleving en het milieu teweeg te brengen. Er is een model uitgewerkt waarin het niet alleen gaat over het landschap in relatie tot euro’s. Ook op sociaal en ecologisch vlak worden namelijk waarden ontwikkeld.

Lees meer over de aanpak van Markelokaal

Notter Zuna

Dit bidbook is geïnitieerd door de coöperatie Notter-Zuna. De coöperatie stelt zich tot doel de leefbaarheid van de buurtschappen Notter en Zuna generatiebestendig te bevorderen. Zij houdt zich bezig met thema’s als wonen, landschap, zorg voor jong en oud en duurzame voorzieningen. De coöperatie streeft er naar om alle (groepen van) bewoners als coöperatieleden te committeren aan een gezamenlijke ambitie voor onder andere het landschap.

Lees meer over de aanpak in Notter Zuna

Steenwijkerland

Dit bidbook is geïnitieerd door de gemeente Steenwijkerland. Er is gekozen voor een samenwerking in het dorp Willemsoord en omgeving. Een dorp met een bijzondere geschiedenis, opgericht als één van de zeven koloniën van Weldadigheid. Willemsoord is een actief buurtschap, maar op het gebied van natuur en landschap is er nog niet veel georganiseerd. Tijdens een fietstocht met de bewoners is bekeken en besproken wat de kenmerken zijn van het cultuurhistorische dorpslandschap en op welke wijze dit verbeterd kan worden. Dit was de eerste stap naar het vergroten van de betrokkenheid van bewoners.

Lees meer over het langjarig beheer in Steenwijkerland

Staphorst

Dit bidbook is geïnitieerd door de gemeente Staphorst. Ook in dit gebied was er, in tegenstelling tot andere gebieden, nog geen coöperatie of werkgroep actief op het gebied van landschap. Via de gemeente is een begeleidingsgroep samengesteld. In de begeleidingsgroep zaten vertegenwoordigers van Stichting Historieherstel Staphorst 2017, LTO Noord afdeling West Overijssel, Stichting Landbouw Contact Commissie, Landschap Overijssel en Gemeente Staphorst.

Lees meer over het bidbook in Staphorst

IJsseldelta

De IJsseldelta is een landschap om trots op te zijn. Erkenning als Nationaal Landschap en het daaruit voortvloeiende beleid leveren daar een bijdrage aan. Bestuurders, inwoners en ondernemers zijn overtuigd geraakt van de bijzondere waarde van dit landschap en van de mogelijkheden die dit biedt. Maar daarmee is het beheer van landschapselementen nog niet georganiseerd.

Lees meer over de trots in de IJsseldelta

Enschede

Het Wageler is een landschapspark waar veel partijen actief zijn. De vele deelbelangen maken het organiseren van het beheer een complexe opgave. Partijen zijn het er over eens dat in dit gebied kansen liggen op het gebied van biodiversiteit, landschap, recreatie en educatie als de samenwerking structureler wordt. Hiermee kan het een grotere bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid, sociale binding, innovatie en gezondheid.

Lees meer over de aanpak in Enschede

Lonneker

Lönneker Laandleamn: Dat is de naam van het traject dat de inwoners van Lonneker (gemeente Enschede) zijn aangegaan om te komen tot een meerjarig landschapsbeheer voor het buitengebied. Bij dit traject krijgen ze ondersteuning van Kristianne van der Put en Karola Schröder die door het Landschapsfonds zijn aangesteld. Het Landschapsfonds heeft van de provincie Overijssel de gunning gekregen om via dit participatieve traject een bidbook te ontwikkelen. Zo, nu de kaders duidelijk zijn, kunnen we inzoomen op de bedoeling, de werkwijze en de stand van zaken van Lönneker Laandleamn.

Lees meer

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?