Tijdelijke natuur

Met goede afspraken en prachtige kansen voor met name pioniersoorten om zich te vestigen en voort te planten kunnen we braakliggende terreinen die wachten op een nieuwe bestemming aantrekkelijk maken voor mens, plant en dier.

In Nederland liggen hele stukken grond braak die wachten op een nieuwe gebruiksfunctie als bedrijventerrein of woonlocatie. Een prachtige kans voor natuurontwikkeling. Maar deze kans wordt vaak niet gepakt, omdat de aanwezigheid van bepaalde bijzondere soorten toekomstige gebruiksfuncties kan dwarsbomen. Dit is jammer, want er liggen wel degelijk kansen, mits er goede afspraken worden gemaakt, voor waardevolle tijdelijke natuur. Goed voor mens, plant en dier!

Grasmus, foto Mark Zekhuis
Tijdelijke natuur op het Eeserwold bij Steenwijk. foto Mark Zekhuis
Veenpluis, Ruud Ploeg
Hooibeestje, foto Mark Zekhuis
Waterviolier, foto Mark Zekhuis
Gele kwikstaart, foto Han Bouwmeester

Eeserwold

Tijdelijke Natuur wordt sinds 2010 als pilot toegepast op de locatie Eeserwold bij Steenwijk: een braakliggend bedrijven- en woonterrein van ongeveer 100 hectare. Uit de in 2011 gehouden inventarisatie op broedvogels kwam naar voren dat het gebied rijk is aan verschillende broedvogels, met name de soorten die gebonden zijn aan overjarige ruigte. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is in 2013 een tweede monitoringsronde gehouden om de diversiteit aan soorten en de natuurwinst van Tijdelijke Natuur op Eeserwold in kaart te brengen.

Dit onderzoek laat zien dat Tijdelijke Natuur een hoge en unieke natuurwaarde kan opleveren. De broedvogelsamenstelling in combinatie met de hoge dichtheden is voor Nederlandse begrippen uniek en zeldzaam! Voor vogelsoorten van ruigte en struweel is de Tijdelijke Natuur op Eeserwold een belangrijke kraamkamer.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?