Geef voor de Reest

Een kronkelend riviertje dat de grens markeert tussen Overijssel en Drenthe. Kleurrijke hooilandjes met dotterbloemen. Prachtige boerderijen en erven, het Reestdal is een ydillisch gebied waar je je meteen thuis voelt. Samen zorgen we voor een oorspronkelijk en leefbaar Reestdal. Help je mee om de ontbrekende schakels aan te kopen?

Het Reestdal. Waar het kronkelende riviertje de Reest meer betekent dan de grens tussen Overijssel en Drenthe. Hier speelt water de hoofdrol. Hooilanden met kleurige bloemen, insectengezoem, roggeakkers met korenbloemen omzoomd door houtwallen, heidevelden, statige boerderijen en lome bossen worden al eeuwen aan elkaar verbonden door dit riviertje. Als levensader is de Reest de noodzakelijke bron van leven en leefbaarheid in het Reestdal voor mens, plant en dier.

Natuur, landschap en landbouw wisselen elkaar af in dit prachtige laagland. Schitterende hooilandjes en weelderige graslanden grenzen naadloos aan de bewerkte landerijen van ondernemende boeren. Mens, landschap en natuur gaan hier sinds jaar en dag hand in hand. Gronden die te koop komen bij ons natuurgebied willen we graag verwerven en inrichten. Zo kunnen we het Reestdal nog mooier maken en het duurzaam blijven ontwikkelen en beheren, ook voor toekomstige generaties.

Help je mee?

Alleen met financiële steun kunnen we dit waardevolle landschap uitbreiden en ontwikkelen. Zo kunnen wij en toekomstige generaties het Reestdal blijven beleven. Help je mee de ontbrekende schakels aan te kopen?

Het Reestdal steunen

Wil je een gift geven voor grondaankoop en natuurontwikkeling in het Reestdal? Dan kun je je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL93 INGB 0008 6231 98 t.n.v. Landschap Overijssel onder vermelding van ‘Reestdal’.

Samen kunnen we het Reestdal nog mooier kunnen maken en duurzaam ontwikkelen en beheren voor mens, plant en dier.

Hartelijk bedankt voor je steun!

Het Reestdal, een intact gelaten beekdal

De Reest stroomt van Dedemsvaart tot aan Meppel. De beek is ontsnapt aan de rigoureuze kanalisering in de jaren '60 en '70. Dat komt door haar ligging op de grens tussen Drenthe en Overijssel. De twee provincies konden het niet eens worden over de kanalisering, dus kwam het Reestdal ongeschonden uit de strijd. Het Reestdal is aan kanalisering ontsnapt, maar niet aan verdroging ontkomen. Voor de landbouw werd in de loop van de tijd het grondwaterpeil steeds verder omlaag gebracht. Boeren konden daardoor op de akkers gewassen als aardappels telen. De bijzondere hooilanden met dotterbloemen, zegge en moerasviooltje gingen hierbij verloren, omdat zij een hoge waterstand nodig hebben. Zo ook de dieren en insecten die hiervan afhankelijk waren. Door het gebied te herstellen zijn er inmiddels tal van soorten teruggekeerd, waaronder de bijzondere vlinder de zilveren maan.

Zilveren maan

De zilveren maan is een bijzondere vlinder die het moerasviooltje als waardplant heeft. De vlinder is afhankelijk van het moerasviooltje voor de afzet van haar eitjes. Het moerasviooltje komt dankzij de hogere waterstanden weer meer voor in het Reestdal, waardoor ook de zilveren maan hier weer kan leven.

Ontbrekende schakels

De tegengestelde behoeften van natuur en landbouw zijn van invloed op het waterbeheer. De natuur, met haar verscheidenheid aan flora en fauna, is gebaat bij een hoog waterpeil. Voor de boeren is het lastig werken op een drassig land dus kiezen zij voor een kunstmatige, lagere waterstand. Met name het lagere waterpeil in de zomer vormt een bedreiging voor de kenmerkende planten- en diersoorten. Door het gericht aankopen van de ontbrekende schakels in het Reestdal vormt zich een aaneengesloten natuurgebied. Zo kunnen we het waterpeil verhogen en kunnen natuur en landschap zich ook in de toekomst van hun mooiste kant laten zien.

De orchidee van het Reestdal

Dankzij giften van donateurs en andere betrokken gevers hebben we al veel grond langs de Reest aan kunnen kopen. Het Waterschap Reest en Wieden heeft drempels aangelegd in de Reest zodat het water langer kan worden vastgehouden in het gebied en er zijn vistrappen aangelegd. Dit heeft al heel positieve gevolgen. Zo is de vissoort het 'bermpje' al verder de Reest op gezwommen dan hij de laatste 50 jaren heeft kunnen doen. En heeft de otter na 50 jaar afwezigheid het Reestdal weer ontdekt. De aangekochte hooilanden kleuren inmiddels prachtige geel van de dotterbloemen en paars van het moeraskartelblad, ook wel de orchidee van het Reestdal genoemd.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?