Natuurherstel Buitenlanden Langenholte kan door

Op 30 september heeft Hans Pohlmann namens Landschap Overijssel de samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee we van start kunnen met het natuurherstel in Buitenlanden Langenholte. Medeondertekenaars waren de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Samen gaan we de waterkwaliteit en de bestaande natuur in de uiterwaarden van de Overijssels Vecht en het Zwarte Water verbeteren. Dit doen we vanuit het Natura 2000- programma én het Kaderrichtlijn Water-programma.

Buitenlanden Langenholte: Natura 2000 en KRW Zwarte Water
In Buitenlanden Langenholte gaan we over ongeveer 150 hectare de doorstroming van het watersysteem verbeteren. In dit gebied komen de Glanshaver- en vossenstaarthooilanden voor met als bijzondere soort de bekende kievitsbloemen. Dit habitattype willen we met de maatregelen herstellen. In Buitenlanden Langenholte worden twee slenken aangelegd met een gezamenlijke lengte van bijna 2 kilometer. Langs de slenken worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. In stromingsluwe onderwatermilieus die daarmee ontstaan kunnen onder andere de grote modderkruiper, bittervoorn, de zeelt en de kwabaal weer floreren.

Holtenbroekerdijk: KRW Zwarte Water
Zuidelijker gelegens langs het Zwarte Water ligt de uiterwaarde Holtenbroekerdijk. Dit gebied is in eigendom van de gemeente Zwolle. Voor Rijkswaterstaat realiseren we in dit Natura 2000-gebied een 600 meter lange slenk met tweezijdig natuurvriendelijke oevers. Naast de doelsoorten onder water kan het terrein op deze manier ook weer open gemaakt worden en broed- en foerageermogelijkheden bieden voor diverse Natura 2000-doelsoorten.

Spiekpolder en oostkant Buitenlanden Langenholte: KRW Vecht
Na gesprekken met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) bleek dat er meekoppelkansen waren voor de nabijgelegen Spiekpolder en de oostkant van Buitenlanden Langenholte. In de Spiekpolder gaan we parallel aan elkaar een tweetal slenken realiseren op de plek waar ooit twee vechtarmen liepen. Deze sluiten we aan op de Vecht, zodat er een dynamisch riviermilieu ontstaat. We hopen dat de wilde kievitsbloem, steenanjer en geel walstro weer kunnen groeien, en dat het gebied toegankelijker wordt voor de bittervoorn, zeelt, kwabaal en de grote modderkruiper. Tot slot geven we hier met een laarzenpad langs de oever van de Vecht invulling aan een wens van de gemeente Zwolle.

Planning
Als alles volgens planning verloopt starten we in de zomer van 2021, na het broedseizoen, met de uitvoering van de eerste fase. Streven is de werkzaamheden voor het einde van 2023 af te ronden.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?