Unieke kans voor grondeigenaren om houtwallen en -singels aan te planten

Omgeving Boetelerveld en Haarle

Omdat de rijksweg N35 tussen Nijverdal en Wierden wordt verbreed, investeert Rijkswaterstaat in de omgeving in natuurontwikkeling, landschapsherstel en -versterking. Deels gebeurt dit in bestaande Natura 2000-gebieden maar voor de compensatie van 3,4 ha bos wordt er gekeken naar de aanleg van landschapselementen in het gebied rond het Boetelerveld en de omgeving van Haarle, nabij de Sallandse Heuvelrug.

De aanleg van de landschapselementen kan in de vorm van houtwallen en -singels, maar ook bijvoorbeeld poelen. Er is ruimte voor afwaardering van grond in combinatie met aanpassing van de bestemming van de ondergrond. Daarnaast is er ruimte om het langjarig beheer te borgen. Deelname is vrijwillig en zowel georiënteerd op agrariërs als particulieren.

Landschap Overijssel en Stichting Stimuland zien met dit project kansen voor het meer verbinden van landbouw en natuur door nieuwe samenwerkingen aan te gaan tussen boeren en natuurbeheerders. Binnen het project is niet alleen oog voor aanleg van landschapselementen, maar wordt ook met een brede blik gekeken vanuit het perspectief van de boer. Naar andere mogelijkheden en belemmeringen en kansen voor nieuwe verdienmodellen in een natuurlijk boerenlandschap.

Het project is in de opstartfase, maar grondeigenaren die belangstelling hebben voor bijvoorbeeld een nieuwe houtwal of bosje kunnen zich alvast melden en contact opnemen met projectleider Jan ten Tije van Stimuland via info@stimuland.nl.

Zoekgebied boscompensatie A35

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?