Informatiemarkt Dal van de Mosbeek betrokkenen N2000

Betrokken organisaties bij Natura 2000 Springendal – Dal van de Mosbeek organiseren informatiemarkt

Op 25 september vindt een openbare informatiebijeenkomst plaats over de stand van zaken van de natuurherstelopgave in het Natura 2000-gebied Springendal - Dal van de Mosbeek.

Iedereen met belangstelling voor het Springendal – Dal van de Mosbeek is van harte welkom. Bezoekers kunnen vragen stellen aan alle betrokken organisaties (de zogeheten Samen werkt beter!-partners) en zich uitgebreid laten informeren over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Onder de aanwezige organisaties zijn LTO Noord, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provincie Overijssel en de gemeentes Dinkelland en Tubbergen en Waterschap Vechtstromen.

De bijeenkomst bestaat uit een informatiemarkt en vindt plaats op 25 september bij Tante Sien in Vasse (Denekamperweg 210). Er is vrije inloop tussen 19.00 uur tot 22.00 uur. LTO Noord is aanwezig als bestuurlijk trekker van het gebiedsproces in Springendal - Dal van de Mosbeek en geeft om 19.30 en om 20.30 een korte presentatie over hoe zij van analyse tot maatregelen komen.

De gehele opgave is opgedeeld in deelprojecten en veel van deze deelprojecten bevinden zich in een fase van besluitvorming. Zo dienen wij als Landschap Overijssel dit najaar namens alle betrokken organisaties het inrichtingsplan voor de Manderheide in bij Gedeputeerde Staten. Het inrichtingsplan voor de maatregelen buiten de bestaande natuur in Springendal - Dal van de Mosbeek wordt in drie delen opgesteld tussen nu en april 2019.

Het Springendal-Dal vd Mosbeek is een Natura 2000 gebeid. De provincie Overijssel neemt in opdracht van het rijk en Europa maatregelen om in deze gebieden de natuurwaarden ter herstellen en versterken, maar ook om economische ontwikkelingsruimte te creëren.