28 november inloopbijeenkomst Natura 2000 Aamsveen

Op woensdag 28 november organiseren we een inloopavond voor iedereen met interesse in het Aamsveen en/of in het natuurherstel dat hier de komende jaren zal plaatsvinden. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 uur in café-restaurant Sandersküper aan de Alstätter Brook 34 in Ahaus (Duitsland).

Op de inloopbijeenkomst zijn verschillende informatiepunten ingericht. Hier kunnen bezoekers vragen stellen aan en in gesprek gaan met medewerkers van het projectteam Aamsveen, de provincie Overijssel en de betrokken onderzoeksbureaus.

Aanwezige stands zijn onder andere:

ONDERZOEK: uitgevoerde onderzoeken naar het ontstaan en de werking van het hoogveengebied en de lagg zone, de Glanerbeek en de cultuurhistorie
NATUURHERSTEL: voorgenomen herstelmaatregelen. Welke natuursoorten worden versterkt en/of uitgebreid en hoe gaat dat naar verwachting gebeuren?
TOEKOMST: toekomstbeeld Aamsveen
PLANNING: globale (vervolg)planning Natura 2000-project Aamsveen

Het definitieve inrichtingsplan is naar verwachting in het voorjaar van 2019 klaar. De daadwerkelijke uitvoering van de herstelmaatregelen vindt mogelijk al vanaf de zomer van 2019 plaats.

Landschap Overijssel - eigenaar en beheerder van het natuurgebied Aamsveen - is in opdracht van de provincie Overijssel trekker van het totale project. In het project werken meerdere partijen samen: de provincie Overijssel, de gemeente Enschede, waterschap Vechtstromen, stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Enschede (STAWEL) en Landschap Overijssel.