Het natuurherstel Buitenlanden Langenholte is voorlopig klaar.
Eind november vertrokken de laatste graafmachines uit de Spiekpolder. Met het afronden van de werkzaamheden in de Spiekpolder en de Kranenkolk is het natuurherstelprogramma in dit uiterwaardengebied ten noorden van Zwolle voorlopig afgerond. Het planonderdeel Holtenbroekerdijk gaat aansluiten op de planning van het Stadsdijkenprogramma dat naar verwachting in 2024 start.

Vanaf eind augustus 2022 ging aannemingsbedrijf Netjes BV in de Spiekpolder aan de slag met fase twee van het natuurherstelprogramma: het uitgraven van twee soms wel 10 meter brede slenken. De slenken lopen min of meer parallel en volgen deels de oude Vecht meanders. Door ze weer aan te sluiten op de Vecht, ontstaat een landschap wat regelmatig en makkelijk kan overstromen. Juist hierdoor kan het kievitsbloemhooiland hier zich goed ontwikkelen. Bovendien vormt het nu een goed voortplantingsgebied voor de kwabaal en grote modderkruiper. De jonge visjes vormen weer een smakelijk hapje voor de zwarte stern en de roerdomp.

Rietmoerassen
Om de slenken te maken is wel 13.000 kubieke meter grond en slib in de Kolk van Westerhuis afgestort. Deze oude zandafgraving van maar liefst 12 meter diep, werd zo ondieper gemaakt. Natuurlijker en met meer ruimte voor de ontwikkeling van rietmoerassen waarin hopelijk de Grote Karekiet weer kan gaan broeden in de toekomst. Tussen de Kranenkolk en de Agnietenplas is tot slot nog een oude meander opgeschoond en verbreed. De open verbinding naar de Vecht die hierdoor ontstaat vormt een mooi nieuw paaigebied voor verschillende vissoorten.

Volop moois
In en rond de slenken die vorig jaar al in Buitenlanden Langenholte zijn uitgegraven, is al volop moois te zien. Het water is helder en van goede kwaliteit. Onder water zie je scholen met kleine, soms jonge vissen die dit jaar al uit het ei gekomen zijn. Deze worden volop bejaagd door de blauwe reiger, de roerdomp of overvliegende visdiefjes. Met name blankvoorn en baars zijn goed aanwezig. En her en der ook tiendoornige stekelbaars, zeelt en soms wat jonge snoek. Misschien niet zo goed te zien, maar ontzettend belangrijk, is de vegetatieontwikkeling onder water. We zien belangrijke soorten als het glanzig fonteinkruid, de watergentiaan, pijlkruid, krabbenscheer en drijvend fonteinkruid. En langs de oevers vooral ook slijkgroen. Benieuwd wat we in de toekomst in de Spiekpolder, de Kranenkolk en de Kolk van Westerhuis gaan aantreffen!