Ontwerpplan Vledders ter inzage

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta legt vanaf 31 mei gedurende zes weken het ontwerpprojectplan ter inzage. Met dit plan worden de inrichtingsmaatregelen mogelijk gemaakt.

Het WDOD meldt hierover het volgende:

"Het project Vledders en Leijerhooilanden wordt uitgevoerd om de doelen voor GGOR, ZON en IBOOM te realiseren. Belangrijkste maatregelen zijn het verondiepen van de Streitenvaart en het realiseren van een stuw in de Streitenvaart om het peil in een deel van het projectgebied te verhogen. Om de huidige waterbergingsfunctie te behouden wordt de fosfaatrijke toplaag op aanliggende percelen afgeplagd en tegelijk is dit nodig voor de beoogde natuurdoeltypen. Met het opzetten van het peil biedt het project een uitgelezen kans om ZON doelen te realiseren. Voor het borgen van de afwatering van de agrarische percelen en woningen wordt in het westelijk deel een nieuwe watergang gegraven die aansluit op de Streitenvaart. Het gemaal Vledders wordt vervangen vanwege het bereiken van de eindlevensduur. Met de inrichtingsmaatregelen voor dit gebied is tegelijk een optimalisatie doorgevoerd voor de afwatering van het landbouwgebied Mesu richting gemaal Vledders.

Het ontwerpprojectplan ligt vanaf 31 mei 2019 gedurende een periode van zes weken op het waterschapskantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kan digitaal worden ingezien op de website van het project: www.wdodelta.nl/projecten/vledders en via de links aan de linkerzijde van de digitale bekendmaking.

Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kun je een afspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk 28 juni 2019 gemaakt te worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de omgevingsmanager de heer D. Hommes, telefoon 06-30389089. Voor eventuele andere informatie kun je eveneens contact opnemen met de heer D. Hommes."

Meer info project Vledders en Leijerhooilanden