Aanpak van de droogte als gevolg van klimaatverandering

Eerste resultaten van project ZON

Project ZON
Natuurlijke oever, Mark Zekhuis

Aanpak van de droogte als gevolg van klimaatverandering

Nederland is ingericht om water af te voeren. Via sloten, weteringen en kanalen stroomt het water richting de zee. Maar door het veranderende klimaat valt er minder vaak neerslag en de neerslag die valt, kenmerkt zich door hevige buien. Daarnaast hebben we te maken met lange periodes van droogte. In het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) werkt Landschap Overijssel samen met de provincie Overijssel, Waterschappen, andere terreinbeherende organisaties en grondeigenaren aan oplossingen om de droogte in de natuur tegen te gaan. Doel: het langer vasthouden van water. Door slimmer om te gaan met water, wordt er gewerkt aan biodiversiteit én het veranderende klimaat.

De nadelen van droogte
Veel planten zijn afhankelijk van grondwater en staan graag met de ‘voeten’ in het water. Sommige terreinen zijn altijd nat geweest maar door de toenemende droogte nemen bepaalde planten de overhand en verruigt het gebied. De soorten die afhankelijk zijn van grondwater, verdwijnen door de verruiging als eerste en de algemenere soorten komen hiervoor in de plaats. Onze natuur wordt hierdoor eentoniger en voor veel planten en dieren neemt hiermee het leefgebied af.

Met diverse maatregelen zorgen we dat in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft.
Mark Zekhuis

Slimmer omgaan met water en biodiversiteit
In het kader van het project ZON werken we in vier Twentse natuurterreinen aan biodiversiteit én klimaat: Smalenbroek, Groot Brunink, Lonnekerberg en Usselerveen. We doen dit door:

  • Het dichtmaken van sloten;
  • Te voorkomen dat het water wegloopt via sloten, door deze minder diep te maken of af te dammen;
  • Ervoor te zorgen dat het grondwater stijgt; door verdamping tegen te gaan (we halen bijvoorbeeld naaldbomen weg en planten hier loofbomen voor terug);
  • Beken te verondiepen zodat ze minder water dan nodig afvoeren.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Nationale Deltaprogramma, samen met de overheid, gebiedspartners en grondeigenaren.

Slanke sleutelbloem, Mark Zekhuis
update

Veranderende leefomgeving in Lonnekerberg positief voor de biodiversiteit

Sparren en andere exotische boomsoorten die veel water verdampen en daarmee zorgen voor verdroging van de bodem, worden hier gekapt en inheemse soorten (loofbomen) worden aangeplant. Door kap, nieuwe aanplant en vernatting willen we voor meer variatie in het gebied zorgen. Op deze manier ontstaat er in de toekomst weer een mooi bos. Ook voor de biodiversiteit zijn de aangeplante loofbomen positief. De kleine ijsvogelvlinder, slanke sleutelbloem, rond wintergroen en de houtsnip die regenwormen uit de natte bosbodem haalt, zijn blij met deze veranderende leefomgeving.

Lees verder
Bosanemoon, Mark Zekhuis
nieuws

Het Smalenbroek dankzij maatregelen zichtbaar natter

Het Smalenbroek ligt op keileem en lijdt sterk onder verdroging. Bomen krijgen hun wortels niet door de leemlaag die ongeveer op 1 meter diepte zit. Ze halen hun vocht daarom uit de eerste meter zand en zijn hiermee erg kwetsbaar voor verdroging. Het herstellen van het systeem van meer en langer water vasthouden over grotere oppervlaktes, maakt het gebied zichtbaar natter. Plantensoorten zoals de bosanemoon, dotterbloem, waterviolier en de ijsvogelvlinder gedijen hier beter bij.

Lees verder
nieuws

Loofbos in Groot Brunink profiteert van maatregelen

Het oude landgoed Groot Brunink kenmerkt zich door oude loofbossen, waar vooral de beuken zichtbaar lijden onder de actuele droogte. Ook de fijnsparren en lariksen hebben het zwaar in dit gebied. De droogte zorgt ervoor dat de sparren minder vitaal zijn en daardoor vatbaarder voor ziektes en plagen zoals de letterzetter. De letterzetter nestelt zich graag in de verdroogde fijnsparren om zijn eitjes te leggen, die de boom nog meer aantasten en uiteindelijk laat sterven.

Lees verder
Heidekikker, Mark Zekhuis
nieuws

Maatregelen in Usselerveen pakken gunstig uit

Op de gemeentegrens van Haaksbergen en Enschede ligt het Usselerveen. Een gebied dat het in de afgelopen jaren sterk verdroogd is. De getroffen maatregelen pakken goed uit voor o.a. de heikikker in het gebied!

Lees verder

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?