Verder met Natura 2000 maatregelen in Beerze

In februari worden de natuurherstelmaatregelen vanuit Natura 2000 in Beerze hervat. Er wordt gestart met plagwerkzaamheden voor de ontwikkeling van een gevarieerd heidelandschap.

De natuur in Beerze heeft het zwaar, onder meer door het teveel aan stikstofdepositie. Leefgebieden die tegenwoordig bijzonder zijn - zoals heidevelden, hoogveen of zandverstuivingen - kwamen vroeger veel meer voor. Daardoor waren ook de plant- en diersoorten die er leven wijd verspreid. Helaas is dat niet meer zo. Heidevelden, hoogveen en zandverstuivingen zijn kleiner geworden, geïsoleerd geraakt en in kwaliteit achteruit gegaan. Er zijn natuurherstelmaatregelen nodig om ze weer uit te breiden en te versterken. We verbeteren hiermee de leefomstandigheden voor waardevolle planten en dieren die anders dreigen te verdwijnen. Denk aan de levendbarende hagedis, mierenleeuw en zandoorworm, maar ook vogels als geelgors en boompieper, nachtzwaluw en boomleeuwerik. Ook de adder voelt zich in de toekomst nog meer thuis in Beerze.

Werkzaamheden
Aannemingsbedrijf Netjes uit Kampen zal de werkzaamheden in opdracht van Landschap Overijssel uitvoeren. Zij starten in februari met het verwijderen van stobben , dempen van greppels en het verwijderen van de strooisellaag. Hiermee ontstaat de beste uitgangssituatie voor de ontwikkeling van onder meer heide en jeneverbesstruwelen. Op veel plekken zitten de oude zaden nog in de bodem. In het voorjaar legt de aannemer een faunapassage aan onder de Zwarteweg, vlakbij de spoorwegovergang. Dankzij deze nieuwe faunapassage kunnen adders, die nu geïsoleerd leven op verschillende heideterreintjes, elkaar weer bereiken. Ook marterachtigen, dassen en levendbarende hagedissen profiteren van deze faunapassage.

In het najaar start de aannemer met de resterende bosomvorming om de bestaande zandverstuiving uit te breiden. Door het verwijderen van de bomen krijgt de wind weer meer vat op het zand. In de winterperiode 2020-2021 wordt gewerkt aan aanpassingen in de parkeervoorzieningen. Het parkeerterrein tegenover de camping Beerze Bulten wordt opgeheven en een bestaande wandelroute over de zandverstuiving wordt verlegd. De parkeerplekken die verdwijnen, worden gecompenseerd door uitbreiding van de bestaande parkeerplaats aan de Beerzerpoort. De entree vanaf de Beerzerpoort naar het dorp Beerze wordt aantrekkelijker en opener gemaakt. Hierbij wordt het beeld zoals het vroeger was zoveel mogelijk hersteld. Deze combinatie van maatregelen is nodig om in een aantal delen van de zandverstuiving meer rust te creëren ten gunste van kwetsbare dieren.

Landschap Overijssel heeft, in opdracht van de provincie Overijssel, alle benodigde werkzaamheden op Beerze in 2017 vastgelegd in een inrichtingsplan, dat is opgesteld op basis van het Natura 2000 beheerplan. De benodigde vergunningen en ontheffingen zijn inmiddels verkregen.

Excursie
Wilt u precies weten aan welk natuurherstel we werken en hoe we dat doen? In mei gaan we op excursie door Beerze. We lopen langs de diverse werkzaamheden, geven uitleg en u kunt al uw vragen stellen. U kunt zich opgeven per mail: marten.meyling@landschapoverijssel.nl. Dan informeren we u als de exacte datum bekend is. Als u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u ook mailen of bellen met Marten Meyling, projectleider van Landschap Overijsel: 06-11883057.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?