Afgeronde Natura 2000 maatregelen Boetelerveld

In en rond het Boetelerveld hebben we allerlei herstelmaatregelen uitgevoerd. Doelstelling is geweest het natuurgebied weer gezond en veerkrachtig te maken. In het Boetelerveld komt voedselarm grondwater dankzij verschillende leemlagen en hoogteverschillen gemakkelijk aan de oppervlakte. Hierdoor leven er zeldzame en bijzondere planten en dieren. Herstel van deze natuurlijke waterhuishouding stond daarom centraal. Alle uitgevoerde Natura 2000-ingrepen waren hierop gericht óf zijn bedoeld om ruimte te maken voor soorten die onder druk staan.

Poelen voor kamsalamander

Binnen het natuurgebied zijn in 2020 extra poelen voor de kamsalamander aangelegd en bestaande weer waterdicht gemaakt. De greppeltjes en walletjes waarop in vroeger tijden hout voor onder andere de mijnbouw werd geproduceerd, zijn verdwenen. Ook zijn houtwallen hersteld en op meerdere plekken is jong bos weggehaald om ruimte te maken voor heide. Buiten het gebied, op voormalig agrarische grond, is de oude slenk weer uitgegraven die het Kleine Turfgat voedt met grondwater. Op andere plekken zijn sloten en greppels gedempt of ondieper gemaakt, net als langs de hele zuidzijde. De aangrenzende landbouwgrond is daar iets opgehoogd en aflopend gemaakt, zodat het perceel bewerkt kan blijven worden. De gebruikte grond is afkomstig uit de slenk aan de noordzijde.

Natuurgebied Boetelerveld

Wil je meer lezen over dit prachtige natuurgebied? Klik dan hier.