Werk aan de winkel

Dal van de Mosbeek is onderdeel van Natura 2000 gebied Springendal - Dal van de Mosbeek. Twee ijstijden vormen de oorsprong van dit gebied. De grond bestaat uit keileem en dekzand, die op sommige plekken slecht doorlatend is waardoor bronnen van grondwater ontstaan. Deze bronnen zorgden voor het ontstaan en het voortbestaan van de drie beken: de Hazelbekke, de Springendalsebeek en de Mosbeek. We gaan in het Dal van de Mosbeek op verschillende plekken aan de slag met het versterken en verbeteren van de natuur om haar weerbaarder te maken voor de toekomst. Ook collega organisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer nemen maatregelen om hun delen van Springendal - Dal van de Mosbeek te beschermen voor de toekomst.

Kwetsbaar brongebied met beenbreek, fotograaf Ruud Ploeg

Herstel brongebied Mosbeek

Gebied 1: Brongebied Mosbeek De Mosbeek is de levensader van het Dal van de Mosbeek. Het kalkrijke water zorgt voor een waardevol stuk natuur met vochtige heide, blauwgrasland, kalkmoeras en broekbos. De Mosbeek en de bijzondere planten in het gebied hebben het zwaar. Ze hebben natte voeten nodig, terwijl het gebied steeds droger wordt. We gaan er daarom voor zorgen dat het water langer in het gebied wordt vastgehouden. We doen dit door de beek te verontdiepen en ervoor te zorgen dat het water niet te snel door de beek stroomt. We beginnen begin juni met de maatregelen en verwachten eind augustus klaar te zijn.

Manderheide, Ruud Ploeg

Herstel heide Manderheide

gebied 2: Een onderdeel van het Dal van de Mosbeek is de Manderheide. Dit gebied is ruim 200 hectare groot en bestaat uit bos, heide en akkers. Het gebied kent een bijzonder cultuurhistorie die je nog overal in het gebied tegen komt. In dit gebied wordt de heide uitgebreid zodat het bestendig is voor de toekomst. Over een paar jaar is het gebied een aaneengesloten heide gebied dat bestaat uit akkers, paarse heide, schralere heide, jeneverbesstruwelen en poelen voor de kamsalamander.