Zeekleilandschap

Helemaal in het westen van onze provincie Overijssel, daar waar vroeger de Zuiderzee het land regelmatig overspoelde, vind je nog zeeklei.

Zeekleilandschap - Studio Pothoff

Helemaal in het westen van onze provincie Overijssel, daar waar vroeger de Zuiderzee het land regelmatig overspoelde, vind je nog zeeklei. Bij bijvoorbeeld het Kampereiland, het lege land met de hoge terpen, waar de boerderijen beschermd worden door de bomen op het erf. Waar je in het voorjaar fietst met de buitelden kieviten om je heen boven de groene weilanden. De vette klei zorgt voor een vruchtbare bodem, de reden waarom mensen hier, ondanks het overstromingsgevaar gingen wonen.

Het natuurlijke landschap

Het zeekleilandschap in het westen van Overijssel is een relatief jong landschap. In zijn huidige vorm is het pas aan het begin van de late middeleeuwen eeuw ontstaan. Op de plek van de voormalige Zuiderzee vormde zich vanaf ongeveer 4.000 v.Chr. een landschap van kwelders en kreken. Duizend jaar later had zich op dezelfde plek een groot hoogveenmoeras ontwikkeld. In het midden van dat moeras lagen grote veenplassen. Deze veenplassen breidden zich steeds verder uit, totdat rond onze jaartelling een volledige binnenzee was ontstaan: het Almere. Tijdens de Allerheiligenvloed van 1170 werden grote stukken van het veenland in dat Almere weggeslagen, waardoor de voormalige Zuiderzee ontstond. In de eeuwen daarna breidde de Zuiderzee zich steeds verder uit en zette zeeklei af in de omgeving van Blokzijl en in de IJsseldelta bij Kampen.

Prehistorische bewoning

Zowel in het kwelderlandschap als in het latere hoogveenlandschap was bewoning in de prehistorie niet mogelijk. Het was te nat om te verblijven. Bewoning zal in alle prehistorische perioden daarom plaats hebben gevonden op de stuwwal van Vollenhove. Van daaruit moeten de randen van het veen wel gebruikt om te jagen, om als grondstof te gebruiken of om te offeren.

Kampereiland, foto: Nico Kloek
Kievit, foto: Annie Keizer
Blokzijl, foto: Nico Kloek
Rietgors op grote lisdodde, foto: Han Bouwmeester
Noorddiep, foto: Gonny Sleurink
Blankenham, Noorderpolder. Foto: Nico Kloek
Brandganzen, foto: Mark Zekhuis
Blankenham, boerderij. Foto: Nico Kloek
Zeearend, foto: Mark Zekhuis
Kampereiland, foto: Studio Pothoff

Ontginning vanaf de Middeleeuwen

Door de regelmatige overstromingen langs de kust en door de lage ligging zijn de gronden langs de kust voornamelijk in gebruik als weide- en hooilanden. Men ging wonen op de schaarse hogere gronden, waardoor plaatsen als Kuinre, Blankenham en Blokzijl ontstonden. Vanaf de veertiende eeuw werden dijken aangelegd om de weide- en hooilanden beter te kunnen gebruiken. Hiermee kwam het natuurlijke proces van zeekleiafzetting grotendeels tot stilstand. Vervolgens werden sloten en sluizen aangelegd om ontwatering mogelijk te maken. Op deze manier ontstonden tussen Vollenhove en Kuinre polders, waaronder de Noorder- en de Zuiderpolder en Etteland. Het overgangsgebied van rivier- en zeeklei bij het Kampereiland heeft een andere ontstaansgeschiedenis. In de veertiende eeuw kreeg de stad Kampen het ‘eeuwige recht van op- en aanwas’ van alle zandplaten die in de monding van de IJssel zouden opkomen. De stad verpachtte de gronden aan boeren, die er op terpen gingen wonen. De natuurlijke opslibbing werd gestimuleerd door het aanplanten van wilgen, biezen en russen, waartussen het sediment sneller kon bezinken. De perceelsgrenzen volgden de natuurlijke vormen. Rivierarmen, geulen, oeverwallen, dijken en wegen kronkelen door het landschap. Door aanwas groeide een deel van de eilanden aan elkaar en ook het afdammen van de IJsselarmen in de 15de eeuw zorgde er voor dat de eilanden meer één geheel werden. Aan de Zuiderzeekant werd een doorgaande dijk aangelegd, waardoor de invloed van de zee kon worden beperkt.

Ontwikkeling vanaf de Nieuwe Tijd

Ondanks de regelmatige overstromingen nam de bewoning op het Kampereiland gestaag toe. In 1627 waren er 26 terpen en in 1793 werden al 71 erven genoemd. Tegenwoordig verpacht de stad grond aan 111 agrarische bedrijven. Met het voltooien van de Afsluitdijk in 1932 werd de Zuiderzee afgesloten en omgezet in het IJsselmeer. In 1942 werd de Noordoostpolder in gebruik genomen. Tussen het Kampereiland en de Noordoostpolder bleef het Zwarte Meer nog als waterbuffer tussen de twee aanwezig. Van Blokzijl tot aan Kuinre werden de buitendijkse landen ingepolderd. De binding met de zee is daarmee volledig verdwenen. In het gehele zeekleilandschap van Overijssel werden na de Tweede Wereldoorlog ruilverkavelingen uitgevoegd. De eerste was op het Kampereiland. Door de ruilverkaveling zijn de percelen rechter gemaakt en is een deel van de grilligheid verdwenen. Daarna volgenden al snel de ruilverkavelingen van Buitenpolder achter Kuinre, Vollenhove en Blankenham.

streekeigen landschap

Voorbeeldgebieden van onze oerlandschappen

Om je kennis te laten maken met de verschillende landschappen in de provincie zijn goed geconserveerde voorbeelden bij de cultuurlandschappen gezocht. Met deze voorbeelden proberen we je enthousiast te maken om de landschappen te behouden. Onze stagiair Niek Oosterbaan heeft deze prachtige collectie samen met fotograaf Nico Kloek in beeld gebracht in een storymap waar we je graag doorheen laten bladeren. Na 11 maart zullen we je laten weten of dit definitief de gebieden zijn die we als voorbeeldgebied voor de 7 oerlandschappen en de dertig cultuurlandschappen zullen dienen.

Bekijk alle voorbeeldgebieden in Overijssel

De verhalen van het landschap

Juist door de geschiedenis van het landschap te vertellen kun je het hedendaagse landschap begrijpen. In het verhalenproject hebben we deze verhalen opgehaald. De verhalen die je hier kunt lezen, zijn opgehaald door vele vrijwilligers. Zij vertellen aan de hand van de verhalen van de mensen die zij geïnterviewd hebben hoe de ontwikkeling van het landschap was. De manier waarop mensen zijn vervlochten met hun landschap waarin zij leven en leefden geeft betekenis aan de streek.

Lees de verhalen van het landschap

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?