Werk aan de winkel

De grootste opgave in en rond het Boetelerveld is het aanpakken van de verdroging van het natuurgebied. Dit doen we onder andere door delen van het bos te verwijderen: vooral naaldbomen verdampen veel water en dragen zo fors bij aan de verdroging van het gebied. Op sommige plekken planten we loofbos terug om het leefgebied van de kamsalamander te vergroten. Ook gaan we sloten dempen die water uit het gebied wegvoeren. Verder gaan we kleine stukjes voormalig bos en grasland plaggen. Dit betekent dat we de voedselijke bovenlaag van de bodem afschrapen waardoor kritische plantensoorten als klokjesgentiaan en zonnedauw meer kans krijgen. Nieuwe jeneverbeskiemen gaan we tegen vraat beschermen door ze te omheinen.

Er wordt een nieuwe poel gegraven bij de oostelijke ingang. Daarnaast dempen we enkele bestaande poelen en bedekken we de bodems van alle poelen met een waterdichte leemlaag. Hierdoor kan er geen regenwater meer 'weglekken' naar het grondwater. Om dezelfde reden dempen we ook de greppeltjes in de voormalige rabattenbosjes. De huidige vogelkijkhut verdwijnt. De plek waar ze nu staat, wordt in de toekomst te nat en te open. Er komt er een nieuw uitkijkpunt langs de bosrand, op het punt waar de vroegere drie markegrenzen samenkomen.

Naast de maatregelen ín het Boetelerveld, worden er ook buiten het natuurgebied aanpassingen gedaan. Ook hier gaat het vooral om tegengaan van verdroging door sloten en greppels te dempen, maar ook om het verminderen van inspoelen van meststoffen. Sommige agrarische percelen worden opnieuw ingericht en op andere plekken wordt het grondgebruik aangepast.

Plagplek Boetelerveld. Fotograaf Loekie van Tweel
Als we niets doen, groeit het Boetelerveld dicht met denneboompjes. Fotograaf Loekie van Tweel
Het Grote Rietgat, deze poel wordt voorzien van waterdichte leemlaag

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?